-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Osnovna

Među mnogim pristupima u izuačavanju govora i jezika CUŽA se opredelio za holistički multidisciplinarni pristup, posmatrajući ovaj   fenomen u relacijama svest- mišlјenje- jezik- govor; percepcija-produkcija; normalan- patološki, sa cilјem da otkrije međuzavisnosti i relacije pojedinih govorno jezičkih podsistema i funkcionalnih celina. Svoja istraživanja u ovoj oblasti Centar realizuje kroz samostalne projekte i projekte finansirane od strane MNTR.

 

U periodu od 2007 do sada Centar je nosilac realizacije multidisciplinarnih projekata iz oblasti osnovnih istraživanja:

- "Interdisciplinarna istraživanja govornoj-jezičkih resursa srpskog jezika", No OI148028G (2006-2010), - Sadržaj projekta: Podprojekat PP1, Kognitivna istraživanja svesti, mišljenja i jezika; PP2, Bioinformaciona istraživanja percepcije zvuka i govora; PP3, Istraživanja prozodijskih obeležja srpskog jezika; PP4, Istraživanja varijabilnosti govornog izraza; PP5, Istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije; PP6, Istraživanja statističkih obeležja srpskog jezika. Rezultat projekta: preko 500 naučnih radova.

 

- "Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije"  No OI178027 (2011-2015), - Sadržaj projekta: Podprojekat PP1, Istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije, ponašanja i učenja dece u odnosu na prisustvo/odsustvo prenatalnih i perinatalnih faktora rizika; PP 2: Istraživanja elektrofizioloških korelata auditivne percepcije i govorne produkcije; PP 3. Istraživanja psihoemotivnih i psihoakustičkih varijacija u verbalnoj komunikaciji; PP 4. Teorijska i eksperimentalna istraživanja verbalno-neverbalne kognitivno-psihosomatske komunikacije. Projekat je u toku. Rezultat projekta: do sada preko 400 naučnih radova.

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes