-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Tehnološka

U periodu od 2007 do sada Centar je nosilac realizacije multidisciplinarnih projekata iz oblasti tehnološkog razvoja:

 

"Sistem za objektivnu procenu kvaliteta artikulacije i njegova primena u korekciji patološkog izgovora", (2005-2008), 

Cilj istraživanja: razvoj ekspertskog sistema za objektivnu ocenu kvaliteta artikulacije srpskog jezika, sa primenom u kliničkoj praksi, habilitaciono rehabilitacionoj praksi i individualnoj upotrebi. Sadržaj projekta: istraživanje obeležja i razvoj algoritama za definisanje statističkih distanci između pravilnog i patološkog izgovora glasova srpskog jezika, brza i objektivna procena stanja govora, ujednačavanje kriterijuma za ocenu kvaliteta artikulacije u dijagnostici patoloških oblika izgovora srpskog jezika, generalizacija algoritama za utvrđivanje distanci između pravilno i nepravilno izgovorenih glasova sa mogućnošću primene na druge jezike, razvoj ekspertskog sistema za procenu pravilnosti izgovora glasova, razvoj aplikativnog softvera, istraživanje odnosa sistem-ekspert sistem-pacijent; razvoj grafičkog korisničkog interfejsa i statistička evaluacija sistema.

 

"E-medicine sistem za procenu kvaliteta sluha" 2008-2010  (2008-2010),

Cilj projekta: razvoj i realizacija E-medicine sistema za procenu kvaliteta sluha koji treba da omogući korisniku uslugu distantnog pristupa E-medicine sistemu preko interneta, da testira svoj sluh i da dobije odgovor od E-medicine sistema da li ima ispravan sluh ili ima indiciju da svoj sluh treba detaljno prekontrolisati u odgovarajućoj medicinskoj ustanovi. Realizacija projekta se odvijala kroz dve paralelne aktivnosti: (1) naučnoistraživački rad koji je eksperimentalnim istraživanjima postavio okvire u kojima HIN test može obezbediti validne kriterijume za ocenu kvaliteta sluha i (2) razvojni rad kojim je realizovan sistem za daljinsku analizu kvaliteta sluha na bazi internet tehnologije sa svim elementima jednog kliničkog sistema, sa bazom pacijenata, razvijenim interaktivnim odnosom pacijent-sistem, multi-user pristupom, itd. Rezultet projekta: HIN test za srpski jezik i razvijen E-medicine sistem.

 

"E- logoped" 2011-2014 , (2011-2015),

Sistem je namenjen habilitaciji i rehabilitaciji verbalne komunikacije kod dece sa govorno-jezikim poremećajima primenom postojećih i novih pristupa u logopedskoj terapiji. E-logoped sistem treba da kroz interaktivan rad sa terapeutom preko interneta, uz pomoć individualizovanih vežbi i uzrasno prilagođenih igrica omogući da dete ovlada govorom i jezikom adekvatnim za njegov hronološki uzrast. Rešenje je zasnovano na klijent server pristupu koje u hardverskom i softverskom domenu omogućava paralelan rad više terapeuta i pacijenata. Novina je da se preko video i audio veb servera omogućava istovremenu razmenu slike i tona između logopeda i korisnika-pacijenata. Serverska baza podataka treba da omogući praćenje svakog pojedinačnog pacijenta, planiranje tretmana na osnovu postignutih rezultata i organizovanje i postavljanje vežbi na klijentu za samostalan rad. Projekat je u toku.

 U okviru projekta "E- logoped" razvijen je i višekanalni postupak utišavanja ambijentalnog šuma primenom mikrofonskog niza. Za detalje aktivirajte link SSS-ABF_HTML_page.htm.

 

U istom periodu Centar je učestvovao kao realizator multidisciplinarnih projekata iz oblasti tehnološkog razvoja:

-"Govorna komunikacija čovek mašina" - nosilac projekta je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu 2008-2010 Proces govorne komunikacije čovek mašina bazira se na automatskom prepoznavanju (ASR) i sintezi govora iz teksta (TTS). Aktivnosti na ovom projektu bile su usmerene u pravcu dublje analize svih ovih problema komunikacije između čoveka i mašine, analize matematičkih modela i primenjeni algoritama.

- Razvoj dijaloškog sistema za Srpski i ostale južnoslovenske jezike. TR32035, nosilac projekta je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu 2011-2014 - Cilј projekta je bio da se Zaokruži razvoj sintetizatora govora na srpskom jeziku (postojeće rešenje odnosi se isklјučivo na ekavsko narečje) i dovesti kvalitet sintetizovanog govora na potpuno prirodan nivo 2) Na isti nivo podići i nivo kvaliteta govora sintitezovanog na hrvatskom i makedonskom jeziku, kao i na (i)jekavskom narečju srpskog jezika 3)

 

 

 

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd 

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd


tel +381 11 6964110


office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes