-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Uputstva za podnošenje zahteva za izbor

 

Dokumenta koje kandidat treba da dostavi pri pribavi: 

1. Potpisana molba sa predlogom komisije za pisanje Izveštaja o kandidatu – tri do pet članova komisije, bar jedan član mora biti van Instituta.

2. Biografija.

3. Bibliografija, složena prema Pravilniku Ministarstva za prosvetu i nauku.

4. Separati radova označeni prema Pravilniku Ministarstva za prosvetu i nauku.

5. Kopija doktorske diplome kod naučnog zvanja (kod onih koji su doktorirali pre manje od 6 meseci potvrda o odbranjenoj doktorskoj disertaciji).

6. Potvrda o upisu doktorskih studija i potvrda o prijavlјenoj temi kod izbora u zvanje istraživač saradnik.

7. Potvrda o upisu doktorskih studija kod izbora u zvanje istraživač pripravnik.

8. Uverenje o izboru ili reizboru u prethodno zvanje za izbor u naučna zvanja, osim za izbor u zvanje naučni saradnik.

9. Dokazi o ispunjenosti kvalitativnih uslova prema Pravilniku.

- potvrde o mentorstvu na disertacijama

- potvrde o rukovođenju projektima/potprojektima/zadacima

- pozivna pisma za predavanja po pozivu (isklјučivo na vaše ime)

- dokazi o nagradama

10. Predlog rezimea potpisan od strane kandidata – u tri primerka.

 

Materijal treba dostaviti u papirnoj i elektronskoj formi.

Materijal u papirnoj formi, složen u registrator ili fasciklu prema gore navedenom redosledu, dostavlјa se sekretarici CUŽA/IEFPG. 

Pre dostavlјanja ovog materijala, celokupni materijal potrebno je dostaviti u elektronskoj formi (pdf format). 

(papirna verzija materijala ne može biti primlјena u proceduru pre toga)

1. Molba.pdf

2. Biografija.pdf

3. Bibliografija.pdf

4. Lista citata. pdf

5. Predlog rezime.pdf

6. Separati radova.pdf

7. Dokazi o ispunjenosti kvalitativnih kriterijuma.pdf

8. Kopije tehničkih rešenja i patenata (u pdf formatu).

 

Postupak za izbor u stručno, istraživačko ili naučno zvanje, nakon podnete prijave kandidata:

(1) Naučno veće na prvoj narednoj sednici donosi odluku o imenovanju Komisije za izbor u stručno, istraživačko ili naučno zvanje.

(2) U propisanom roku (Pravilnik, član 14, stav 2), imenovana Komisija dostavlјa izveštaj Naučnom veću Instituta.

Komisija za izbor u istraživačka i stručna zvanja dostavlјa Naučnom veću Instituta:

• Jedan primerak potpisanog Referata (Izveštaja) u originalu i dve (2) kopije, 

• Jedan primerak potpisanog Rezimea u originalu i dve (2) kopije.

• Elektronsku kopiju Izveštaja i Rezimea (u pdf formatu)

Komisija za izbor u naučna zvanja dostavlјa Naučnom veću Instituta:

• Dva primerka potpisanog Referata (Izveštaja) u originalu i pet (5) kopija.

• Dva primerka potpisanog Rezimea u originalu i dvadeset (20) kopija.

• Elektronsku kopiju Izveštaja i Rezimea (u pdf formatu)

(3) Po dostavlјanju IZVEŠTAJA materijali se stavlјaju na uvid javnosti u dužini od 30 dana. PDF verziju izveštaja na sajt instituta postavlјa internet administrator po nalogu predsednika Naučnog veća.

(4) U roku od 90 dana od pokretanja postupka, i nakon isteka roka od 30 dana od dana stavlјanja izveštaja na uvid javnosti, Naučno veće Instituta na prvoj narednoj sednici odlučuje o izboru kandidata u zvanje. Za stručna i istraživačka zvanja odluka Naučnog veća je konačna. Ukoliko je odluka pozitivna, kandidatu se izdaje potvrda o izboru u stručno, odnosno istraživačko zvanje.

Za kandidate za izbore u naučna zvanja koji su dobili pozitivno mišlјenje Naučnog veća, dokumentacija o kandidatu sa izveštajem komisije i rezimeom se prosleđuje Ministarstvu prosvete i nauke.

 

Beograd, oktobar 2017.

 

 

 

 

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes