-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Laboratorija za psihofiziološka istrživanja

 

U okviru laboratorije za psihofiziološka istraživanja holističkim pristupom, sprovode se istraživanja: svesti, mišlјenja, ponašanja, učenja i verbalne komunikacije u normo i patološkim stanjima.

Eksperimentalni model je u osnovi istraživanja u cilјu izučavanja različitih vrsta stresogenih faktora koja utiču na svest, mišlјenje, ponašanje, učenje i verbalnu komunikaciju pod različitim uslovima i stanjima koja uslovlјavaju različitu somatsku reaktibilnost osobe.

 

Istraživanja u laboratoriji za psihofiziološka istraživanja

Ø  istraživanje razvoja govora od prenatalnog perioda do adolescencije

Ø  istraživanje razvoja govora i jezika u patološkim stanjima sluha, govora, jezika, ponašanja i učenja

Ø  istraživanje bioloških faktora u patološkim stanjima sluha, govora, jezika, ponašanja i učenja

Ø  istraživanje komunikacije pojedinca i okruženja od prenatalnog perioda do adolescencije

Ø  istraživanje percepcije i produkcije govora od prenatalnog perioda do adolescencije

Ø  istraživanje prenatalne komunikacije deteta i roditelјa

Ø  edukacija roditelјa za prosvetitelјsko roditelјstvo

 

Rukovodilac laboratorije:           dr sci Mirjana Sovilj

Kontakt adresa:                               Centar za unapređenje životnih aktivnosti

Laboratorija za psihofiziološka istraživanja

Gospodar Jovanova 35, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3208550

Tel: +381 63 81 18 336

Fax: +381 11 2624 168

                                                                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aktivnosti u oblasti psihofizioloških istraživanja bazirana su na:

Proučavanju individualnih karaktersitika komunikacije i govorno-jezičkih zakonomernosti koje su vezane za komunikaciju pojedinca i okruženja.

 

 

Proučavanju govornih signala sa fokusom na proučavanje strukture akustičnih govornih signala i obrazaca auditivne percepcije.

Eksperimentalnim istraživanjima audiolingvističkih psihofizioloških mehanizama ljudske percepcije i zakonima razvoja tokom ontogeneze - proučavanjem percepcije lјudskog govora sa stanovišta zvučne komunikacije, kao složenog informacionog sistema, koji odražava strukturu i principe verbalnog ponašanja.

 

 

Psihofiziološkim aspektima percepcije govora, kao i razvoju funkcionalanog modela transformacije govornih signala u slušni sistem, kroz izučavanje uloge i značaja emocionalnog govornog izraza.

Biološkim faktorima koji su dominantno prisutni u kliničkoj slici kako poremećaja verbalne komunikacije, tako i u različitim vrstama poremećaja ponašanja, učenja i socijalizacije, kao što su: autistični elementi ponašanja, ADHD, poremećaj pažnje i koncentracije, agresivnost, hiperaktivnost,  itd.

 


Psihofiziološkim aspektima percepcije i produkcije govora od prenatalnog perioda do adolescencije izgrađuju se i unapređuju praktične procedure i procesi efikasne prevencije, detekcije, dijagnostike i korekcije govorno jezičkih poremećaja, poremećaja ponašanja, učenja i socijalizacije dece i adolescenata.

 


Izučavanju prenatalne komunikacije deteta i roditelja čime su postavlјeni temelјi prenatalnog vaspitanja i obrazovanja, kroz kontinuiranu edukaciju roditelјa za prosvetitelјsko roditelјstvo.

 

 

Resursi laboratorije

 

Saradnici

Saradnici Laboratorije za psihofiziološka istraživanja su istraživači iz različitih oblasti: govorne komunikacije, prenatalne psihologije, psihofiziologije, biofizike, neonatologije, patologija govora i sluha, rehabilitacije govorno i slušno oštećenih osoba, akustike, elektroakustike, fonetike, lingvistike itd.

 

Oprema

U istraživanjima se koriste različiti instrumenti, metode, kao što su: elektrofiziološke, elektroakustičke, biohemijske, metaboličke, kvantne, mikrobiološke, logopedske, audiolingvističke, psiholingvističke, neurolingvističke itd.

Laboratorija za psihofiziološka istraživanja poseduje uređaje za kvalitetno i profesionalno snimanje zvuka: analogne i digitalne snimače, studijske mikrofone, merne mikrofone. Pored uređaja, laboratorija poseduje i softverske pakete za analizu akustičkih signala među kojima treba izdvojiti Multi-Speech (Model 3700), Multi-Dimensional Voice Program MDVP (Model 5105) i Disordered Voice Database and Program (Model 4337) firme Key Elemetric Corp. Od ostalih programskih paketa, koje poseduje Laboratorija za psihofiziološka istraživanja, treba pomenuti: PRAAT, SOUND FORGE, MATLAB, i dr.

 

Saradnja

Dobra saradnja sa drugim klinikama, laboratorijama i ordinacijama u Beogradu, Srbiji i inostranstvu, podrazumeva kako razmenu tehničke opreme tako i formiranje ekspertskih timova za pružanje konsultacija ili konkretno rešavanje problema u oblasti kojom se laboratorija bavi.

Laboratorija za psihofiziološka istraživanja ima saradnju sa The International Society of Pre- and Perinatal Psychology and Medicine – Germany, Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health – USA, Cosmoanelixis, Prenatal & Life Sciences – Greece  i DRF Fund for Promoting Holistic Research and Ecology of Consciousness – Serbia. Njeni saradnici su članovi više međunarodnih udruženja, jedno od njih je međunarodno udruženje za prenatalnu psihologiju i medicinu (International Society for Prenatal Psychology and Medicine - ISPPM). Saradnici laboratorije su aktivni učesnici na mnogim međunarodnim i domaćim skupovima. Naučni rezultati se publikuju u vrhunskim časopisima iz oblasti neuronauka, patologije verbalne komunikacije, medicine kao i iz oblasti interdisciplinarnih nauka.

 

 

Pretraga sajta

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd 

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd


tel +381 11 6964110


office@add-for-life.com

Gde se nalazimo

Free Joomla! template by Age Themes