-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Dr sci Silvana Punišić

 

Diplomirala je 1991. na Defektološkom fakultetu u Beogradu, magistrirala na istom fakultetu 2001. godine sa temom „Procena nivoa fonološkog razvoja kod dece sa razvojnom disfazijom“ a doktorirala na Studijama pri Univerzitetu u Beogradu 2012. godine sa temom “Artikulaciono-akustički i auditivni aspekt odstupanja glasova u patološkom izgovoru“. Kod ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije izabrana je za naučnog saradnika 2015. godine. Radnu i istraživačku delatnost u oblasti habilitacije osoba sa poremećajem govora i jezika započela 1992. godine a od 1995. godine radi u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu na dijagnostici i ranoj habilitaciji dece sa poremećajima u razvoju govora, jezika, ponašanja i učenja. Od 2008. godine angažovana je u Centru za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu. Svoje stručno i naučno interesovanje usmerila je na multidisciplinarna istraživanja poremećaja govorne komunikacije, procedure dijagnostike i modele tretmana u okviru KSAFA sistema kao i na obučavanje logopeda i surdoaudiolo-ga za primenu KSAFA sistema čime je dat doprinos oblasti detekcije, audiolingvističkog tretmana, prevencije sekundarnih posledica govorno-jezičkih poremećaja i edukacije. Realizaciju, održivost i kontinualnost pomenutog postigla je kroz: istraživanja i objavljivanja naučnih radova, implementaciju KSAFA sistema u radu sa pacijentima, obučavanje defektološkog kadra za primenu sistema KSAFA, učestvovanje u naučnim projektima, učestvovanje i/ili autorstvo u akreditaciji programa za obuku prosvetnog i defektološkog kadra, podizanje nivoa svesti i znanja putem medija o značaju verbalne komunikacije, fiziološkim i patološkim as-pektima govora i jezika.

U domenu naučne delatnosti posebno interesovanje usmerila je na oblast patološkog izgovora glasova srpskog jezika sa artikulacionog, akustičkog i auditivnog aspekta što je rezultovalo većim brojem studija istraživačkog karaktera i učešćem u razvoju uređaja za prepoznavanje fonetskih odstupanja i sistema namenjenog habilitaciji i rehabilitaciji dece sa poremećajima verbalne komunikacije putem interneta zasnovanog na primeni dostignuća informacione tehnologije u oblasti logopedskog rada. 

Završila je kurs iz „Primenjene fonetike“ na Filozofskom fakultetu u Beogradu čiji je predavač bila doktor Draga Zec, profesor Cornell Univerziteta u Americi. Autor je ili koautor preko 150 naučnih i stručnih radova objavljenih u časopisima/monografijama nacionalnog i međunarodnog značaja ili prezentovanih na konferencijama nacionalnog i međunarodnog karaktera uključujući i jedan broj radova štampanih u časopisima sa SCI liste. Objavila je i autorsku monografiju od nacionalnog značaja. Autor/koautor je nekoliko patenata i tehničkih rešenja.

Jedan je od osnivača Udruženja Komore logopeda Srbije (KLS) i aktuelni predsednik upravnog odbora KLS. Od 1995. godine učesnik je projekata osnovnih istraživanja, tehnoloških i inovacionih projekata koje finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Neki od projekata rezultovali su zvaničnim patentima i našli primenu u praksi stručnjaka koji se bave sluhom, govorom i jezikom. Bila je član izvršnog odbora i kopredsedavajući Internacionalnim naučnim skupovima: Speech and Language, 2004/2009/2013/2015. godine i Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, 2014. godine. Redovan je učesnik domaćih skupova ETRAN i DOGS kao i međunarodnog skupa TELFOR. Od 2007-2015. godine jedan je od autora i realizatora većeg broja programa za kontinuiranu edukaciju vaspitača, učitelja, nastavnika, logopeda, surdoaudiologa, pedagoga, psihologa i pedijatara koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

 

Reprezentativne reference:

1. Punišić S. (2016). Analiza atipičanog izgovora sa artikulacionog, akustičkog i perceptivnog aspekta, CUŽA; IEFPG, ISBN:  978-86-89431-10-0, Beograd (134 strane).

2. Bilibajkić R., Šarić M.Z., Jovičić S.T., Punišić S., Subotić M. (2016). "Automatic detection of stridence in speech using the auditory model", Computer Speech and Language, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csl.2015.08.006. To appear in: Computer Speech & Language, March 2016, Volume 36, Pages 122-135.

3. Punišić, S., Subotić, M., Žikić, V. (2016). Holistic approach in treatment of children with verbal communication pathology and reflection on social integration, TREATMENT OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS IN CHILDREN WITH COMBINED PATHOLOGY, Ed. Punišić, S.,  Maksimović, S., Nenadović, V. ISBN: 978-86-89431-13-1, IEPSP, LAAC, Belgrade, 1-134.  

4. Punišić S., Jovičić S.T., Subotić M. Bilibajkić R. (2015). The Impact Of Learning At Whisper Pronunciation Quality. Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 371-378.

5. Punišić S., Subotić M., Žikić V. (2014). Significance of the holistic approach in diagnosis of verbal communication disorders, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, pp: 167-176.

6. Punišić S., Sawicka I. (2013). Sandhi u složenim rečima u srpskm jeziku, Sandhi w jezykach slowianskich, Anna Cychnerska (Eds.), grant N N 104 250838, ISBN 987-83-231-3038-3, WYDAWNICTWO NAUKOWE, Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Torun, Poland, 295-303.

7. Punišić S., Kašić Z., Golubović S. (2011). Articulatory aspect of atypical voices in verbal expression. Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I. S. Jovicic, M. Subotic (Eds.), LAAC, IEPSP, ISBN 978-86-81879-34-4, Belgrade, 94-121.

8. Jovičić S.T., Kašić, Z., Punišić S. (2010). Production and perception of distortion in word-initial friction duration; Journal of Communication Disorders, 43(5), pp. 335-346, ISSN 0021-9924.

9. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N. (2009). The articulatory - acoustic and auditive aspect of sound deviation in pathological articulation. Speech and Language, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings, Eds. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp. 151-158.

10. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N. (2008). The KSAFA system as a Function of Speech and Language Development in Children with Developmental Dysphasia. Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Belgrade, pp. 288-296.

 

 

Celokupan spisak objavljenih radova - link

Učešće na projektima - link

 

 

Publikovani radovi 

 

Monografska studija/poglavlјe u knjizi  ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

. Punišić S., Sovilj M., Zec D., Subotić M. (2004). Kratak pregled akcentologije srpskog jezika. GOVOR I JEZIK: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika I, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-07-03, IEFPG, Beograd, 136-153.

2. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N. (2004). Govorna baza za habilitaciju i rehabilitaciju dece sa poremećajima verbalne komunikacije. Govor I Jezik: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika I, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-07-03, IEFPG, Beograd, 70-97.

3. Punišić S., Savicka I. (2007). Jezik serbski, Komparacja wspolczesnych jezykow slowianskich, Fonetyka Fonologia 2, I. Sawicka (editor), ISBN 978-83-86881-49-9, Opole, 557-576.

4. Furundžić D., Punišić S., Subotić M. (2009). Acoustic features variability analysis using neural networks. Speech And Language: Interdisciplinary research III, Eds. S.T. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 188-226.

5. Čabarkapa N., Punišić S. (2009): Frequency dictionaries, their comparative analysis and methodology compiling, Speech And Language: Interdisciplinary research III, Ed. S. T. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC IEPSP, Belgrade, pp 134-153.

6. Nenadović V., Punišić S. (2009): Television exposure in early childhood: developmental and clinical implications, Speech And Language: Interdisciplinary research III, Ed. S. T. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC IEPSP, Belgrade, pp 291-306.

7. Punišić S., Kašić Z., Golubović S. (2011). Articulatory aspect of atypical voices in verbal expression. Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I. S. Jovicic, M. Subotic (Eds.), LAAC, IEPSP, ISBN 978-86-81879-34-4, Belgrade, 94-121.

8. Bedričić B., Punišić S. (2011). Effectiveness of Animal-Assisted Therapy on Improving Communicational Skills, Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, (Ed) S. Jovicic, M. Subotic, LAAC, IEPSP, ISBN 978-86-81879-34-4, pp. 335-356.

9. Punišić S., Kašić Z., Jovičić S., Golubović S. (2013). Expert and non-expert perceptual information of speech segment duration. Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 22-39.

10. Furundžić D., Jovičić S., Subotić M., Punišić S. (2013). Optimisation process classification of articulation disorders, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 128-147.

11. Furundžić, D., Jovičić, S.T., Subotić, M., Punišić, S. (2013). Imbalanced learning approach to the categorization of articulation disorders, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 147-164.

12. Bilibajkić R., Šarić Z., Punišić S., Subotić M., Jovičić S.T. (2013). Automatic evaluation of stridence in speech based on the auditory model, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 111-128.

13. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N., Vojnović M. (2013). Fricative characteristics, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP, Belgrade, pp. 5-22.

14. Punišić, S., Subotić, M., Žikić, V. (2016). Holistic approach in treatment of children with verbal communication pathology and reflection on social integration, TREATMENT OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS IN CHILDREN WITH COMBINED PATHOLOGY, Ed. Punišić, S.,  Maksimović, S., Nenadović, V. ISBN: 978-86-89431-13-1, IEPSP, LAAC, Belgrade, 1 - 134.  

15. Subotić, M., Bilibajkić, R., Punišić, S. (2016). Telehealth approach in the treatment of children with verbal communication disorders, SPECIFIC APPLICATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SIGNAL PROCESSING IN SPEECH DISORDER DIAGNOSIS AND THERAPY, Ed. Jovičić, S., Šarić, Z., Subotić, M., ISBN 978–86–89431-14-8, IEPSP, LAAC, Belgrade,  1 - 75.

16. Nenadović, V., Punišić, S. (2016). Screen media as a risk factor in early child development, MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS, Ed. Sovilj, M., Maksimović, S., Punišić, S., ISBN: 978-86-89431-11-7, IEPSP, LAAC, Belgrade, 165-206.

17. Bilibajkić, R., Šarić, Z., Punišić, S. (2016). Algorithms for the detection of types of articulation disorders, SPECIFIC APPLICATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SIGNAL PROCESSING IN SPEECH DISORDER DIAGNOSIS AND THERAPY, Ed. Jovičić, S., Šarić, Z., Subotić, M., ISBN 978–86–89431-14-8, IEPSP, LAAC, Belgrade, 177 – 262.

 

Rad u međunarodnom časopisu 

1. Punišić S., Savicka I. (2007). Jezik serbski, Komparacja wspolczesnych jezykow slowianskich, Fonetyka Fonologia 2, I. Sawicka (editor), ISBN 978-83-86881-49-9, Opole, 557-576.

2. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N. (2009). Stability of articulatory-acoustic characteristics in fricatives of the ser-bian language. Speech, vol. XXVI-br. 2. ISSN 0352-7565. Zagreb, str. 101-118.

3. Jovičić S.T., Kašić Z., Punišić S. (2010). Production and perception of distortion in word-initial friction duration; Journal of Communication Disorders, 43(5), pp. 335-346, ISSN 0021-9924.

4. Punišić S., Sawicka I. (2013). Sandhi u složenim rečima u srpskm jeziku, Sandhi w jezykach slowianskich, Anna Cychnerska (Eds.), grant N N 104 250838, ISBN 987-83-231-3038-3, WYDAWNICTWO NAUKOWE, Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Torun, Poland, 295-303.

5. Bilibajkic R., Šarić Z., Jovičić S.T., Punišić S., Subotić M. (2016). Automatic detection of stridence in speech using the 

auditory model, Computer Speech & Language, Advance online publication. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csl.2015.08.006. To appear in: Computer Speech & Language, March 2016, Volume 36, Pages 122–135.

 

Rad u međunarodnom časopisu verifikovanom posebnom odlukom 

1. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2005). Uporedna analiza frekvencijskog rečnika i učestalosti leksičkih odrednica kod disfazične dece i dece sa normalnim govorno jezičkim razvojem, Nastava i vaspitanje, ISBN 0547-3330-LIV, Beograd, str. 376-384.

2. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Fatić S. (2013). Refleksija asocijacija reči kod dece na proces vaspitanja i obrazovanja. Nastava i vaspitanje br. 4, ISSN 0547-3330-LXII, Beograd, str. 591-601.

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

1. Punišić S., Čabarkapa N. (2003). Stanje fonološkog sistema kod patoloških oblika govora i jezika, Govor i jezik, IEFPG, ISBN 86-81879-06-5, Beograd, 611-619.

2. Subotić M., Punišić S., Pantelić S., Čabarkapa N., Mitić M., Vasić N., Milenković S. (2003). Govorna baza podataka srpskog jezika, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 202-209.

3. Čabarkapa N., Vuković M., Kostić M., Punišić S. (2003). Odnos razvijenosti artikulacije i nivoa leksikona kod dece, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, IEFPG, ISBN 86-81879-06-5, Beograd, 112-117.

4. Subotić M., Punišić S., Sovilj, M., Pantelić S., Đoković S. (2005). Diachronic examination of Prosodic characteristics of Speech, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-X, IEFPG, Belgrade, pp. 234-237.

5. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N. (2005). Characteristics of Written Discourse of HABIL Speech Language Base, Speech and Language, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-X, IEFPG, Belgrade, pp. 127-130.

6. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Subota N. (2005). Speech-language development and specific cognitive abilities, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-X, IEFPG, Belgrade, pp. 243-246.

7. Punišić S., Subotić M., Pantelić S., Čabarkapa N. (2006). Anotacija pisanog diskursa govorno jezičke baze HABIL. Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanskych yaziku, XVI zasedanje međunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika, editors: Z. Palkova, J. Janouškova, ISBN 80-7308-142-3, Prag, str. 141-151.

8. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N., Sovilj M. (2006). Diskursne karakteristike pisanog korpusa govorno-jezičke baze HABIL. Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanskych yaziku, XVI zasedanje međunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika, editors: Z. Palkova, J. Janouškova, ISBN 80-7308-142-3, Prag, str. 133-146.

9. Sovilj M., Punišić S., Zec D., Stevanović J. (2006): Akcenatski profili i baza akcenata srpskog jezika, Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanskych yaziku, XVI zasedanje međunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika, editors: Z. Palkova, J. Janouškova, ISBN 80-7308-142-3, Prag, str. 117-132.

10. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2006). Dužina rečenice kao prediktor govorno jezičke razvijenosti dece predškolskog uzrasta, Deca i biblioteke, međunarodni naučni skup, Urednik A. Vraneš, ISBN 86-86419-10-0, Beograd, str. 373-382.

11. Sovilj M., Stevanović J., Punišić S. (2006): Značaj knjige u razvijanju jezičke kulture dece mlađeg školskog uzrasta, Deca i biblioteke, međunarodni naučni skup, Urednik A. Vraneš. Beograd, ISBN 86-86419-10-0, str. 129-137.

12. Punišić S., Jovičić S.T., Šarić Z. (2007). Speech Distortion Assessment: Methodological and System Approach, Proc. Of XII International Conference SPECOM 2007, ISBN 6-7452-0110-x, Moscow, Russia, pp. 355-360.

13. Jovičić S. Punišić S., Šarić Z. (2008). Time frequency detection of stridence in fricatives and affricates,  Int. Conf. Acoustics’08, ISBN 978-2-9521105-4-9, Paris, pp. 5137-5141.

14. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N. (2008). The KSAFA system as a Function of Speech and Language Devel-opment in Children with Developmental Dysphasia. Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Bel-grade, pp. 288-296.

15. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2008). Significance of anamnesis date in diagnostics of dysphasic children speech language pathology, Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Belgrade, pp. 80-86.

16. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2008) Specifics of Pronunciation in Dysphasic Children-Relation Between Lexical and Phonological Abilities, Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Belgrade, pp. 209-215.

17. Punišić S., Subotić M., Pantelić S. (2008). A longitudinal Study of Verbal Communication Disorders in Children Included in the KSAFA System. Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Eds. Sovilj M., Bojanova B., Skanavis M., Pantelić S., ISBN 978-86-81879-22-1, Belgrade, pp. 106-112.

18. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2008). Comparative Analysis of Types of Free Association at Children with Developmental Dysphasia in Regard to Children with Normal Speech and Language development. Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Eds. Sovilj M., Bojanova B., Skanavis M., Pantelić S., ISBN 978-86-81879-22-1, Belgrade, pp. 102-106.

19. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N. (2008). Efficiency and Duration of Dyslalia Treatment Based on Application of the KSAFA system. Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Eds. Sovilj M., Bojanova B., Skanavis M., Pantelić S., ISBN 978-86-81879-22-1, Belgrade, pp. 117-123.

20. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N. (2009). The articulatory - acoustic and auditive aspect of sound deviation in pathological articulation. Speech and Language, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings, Eds. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp. 151-158.

21. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N. (2009). Coding of Language Organized Messages. Speech and Language, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, proceedings, Eds. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp.  147-151.

22. Furundžić D., Subotić M., Punišić S. (2009). Determination of relevant parameters influence in articulation regular-ity quantification for serbian language phoneme /š/ using neural networks. Speech and Language, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings, Eds. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp. 158-168.

23. Čabarkapa N., Stokić M., Punišić S., Subotić M. (2009). A glance at the speech and language from the aspect of their pathology. Speech and Language, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, proceedings, Ed. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, 196-202.

24. Punišić S., Jovičić S., Subotić M. (2011). Analysis of duration and intensity of voiceless affricatives and fricatives in typical and atypical pronunciation. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Proceedings, Ancient Olympia, Greece, October, 21-23, 2010, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, V. Bojanova, ISBN 978-86-81879-32-0 (IEPSP), Belgrade, pp. 72-79.

25. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2011). The assesment of a level of speech language development with pre-school children according to syntax complexity of their statements. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Proceedings, Ancient Olympia, Greece, October, 21-23, 2010, Eds. M. Sovilj, M. Skanavis, V. Bojanova, ISBN 978-86-81879-32-0 (IEPSP), Belgrade, pp. 97-101.

26. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2011). Free associations specifitacions of children with developmental dysphasia. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Proceedings, Ancient Olympia, Greece, October, 21- 23, 2010, Ed. M. Sovilj, M. Skanavis, V. Bojanova, ISBN 978-86-81879-32-0 (IEPSP), Belgrade, pp. 102-104.

27. Furundžić D., Jovičić S., Subotić M., Punišić S. (2012). Acoustic Features Determination for Regularity Articulation Quantification of Serbian Fricatives, NEUREL 2012, ISBN 978-1-4673-1571-5, Belgrade, pp. 197-201.

28. Punišić S., Kašić Z., Golubovic S., Jovičić S. (2013). Characteristics of perceptive identification of level of duration deviation for frivcative /š/ in trained and untrained listeners. Proceedings Speech And Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Editors: Sovilj M., Subotić M.,  LAAC, IEPSP, 25-25 October, Belgrade, Serbia. ISBN:978-86-81879-45-0, pp. 100-110.

29. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N., Vojnović M. (2013). Articulation-acoustic charactetistics of fricatives, Proceedings Speech And Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Eds. Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-25 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 286-300.

30. Furundžić D., Jovičić S.T., Subotić M., Punišić S. (2013). Imbalanced learning approach to the categorization of articulation disorders, Proceedings Speech And Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Eds. Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-26 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 89-99.

31. Bilibajkić R., Jovičić S., Šarić Z., Punišić S., Subotić M., (2013). Automatic detection of speech pathology - toward the expert system. Proceedings Speech And Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Editors: Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-25 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 340-346.

32. Bilibajkić R., Šarić Z., Punišić S., Subotić M., Jovičić S. (2013). Automatic detection of stridence in speech using the auditory model, Proceedings Speech And Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Eds. Sovilj M., Subotić M., LAAC, IEPSP, 25-25 October, Belgrade, Serbia. ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 230-239.

33. Punišić S., Subotić M., Vojnović, M. (2013). Diachronic follow up of interdental sigmatism in pronuntiation of serbian language speakers, Aktualna vprašanja Slovanske fonetike, Hotimir Tivadar (Eds.), ISBN 987-961-237-560-7, Ljubljana, Slovenia, 147-155.

34. Subotić M., Punišić S., Vojnović M., Čabarkapa N. (2013). QuickSIN test za srpski jezik - problemi i realizacija. Aktualna vprašanja slovanske fonetike, Filozofska fakulteta, Ljubljana. ISBN 978-961-237-560-7, str. 157-165.

35. Punišić S., Subotić M., Žikić V. (2014). Significance of the holistic approach in diagnosis of verbal communication disorders, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceed-ings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, pp: 167-176.

36. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Stojanović N. (2014). Relation between verbal associations and ability of defining terms in children with developmental dysphasia, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, pp: 108-112.

37. Stojanović N., Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2014). Visual perception and written language, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, pp: 120-125.

38. Čabarkapa N., Fatić S., Subotić M., Punišić S. (2014). Associations of motionally colored words in preschool children, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, ISBN: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, pp: 101-107. 

39. Punišić S., Subotić M., Žikić V. (2015). Influence of nuchal cord in verbal communication disorders development. 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects (PTPPPA 2015).Belgrade, ISBN:  978-86-89431-05-6, pp. 242-251

40. Subotić M., Šarić Z., Bilibajkić R., Jovičić S.T., Punišić S. (2015). Objective approach to the acoustic characteristics of stridence. Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 65-90.

41. Punišić S., Jovičić S.T., Subotić M. Bilibajkić R. (2015). The Impact Of Learning At Whisper Pronunciation Quality. Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Lan-guage, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 371-378.

42. Bilibajkic R., Fatić S., Bogavac I., Punišić S., Subotić M. (2015). Quantitative analysis of AG501 – calibration and head-movement correction . Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 262-267.

43. Furundžić D., Subotić M., Punišić S. (2015). Optimal Resampling Of Imbalanced Data: Speech Pathology Detection. Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Lan-guage, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 282-287.

44. Punišić, S., Subotić, M., Nenadović, V. (2016). Electronic media exposure in children with communication disorders, Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6-9 сентября 2016 г. Варна, Болгария)/ отв. ред. В. В. Васильева. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 290 с. ISSN 2312-0274, u štampi

45. Subotić, M., Punišić, S., Maksimović, S. (2016). Diachronic changes of speech quality in serbian language speakers, Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6-9 сентября 2016 г. Варна, Болгария)/ отв. ред. В. В. Васильева. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 290 с. ISSN 2312-0274, u štampi

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Punišić S. (1996). Detection of risk groups of children with expected disorders in learning to read and write, 8th International congress of IOP. Tampere, Finland, Abstract Book, ppr. 218.

2. Punišić S. (1998). Stepen razvijenosti rečenice kod dece sa disfazijom, I stručno naučni kongres Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik apstrakata, str. 65.

3. Punišić S., Sovilj M. (1998). Uloga auditivne percepcije u usvajanju gramatičkih kategorija, I stručno naučni kongres Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik apstrakata, str. 36. 

4. Punišić S., Čabarkapa N. (1999). The Structure of Spoken-Language Sentence in Dysphasic Children, VI Expert Meetings of Speech - Language Pathologists in Slovenia, Nova Gorica, Abstract Book, str. 58. 

5. Čabarkapa N. Punišić S. (1999). Developmental of Vocabulary in Dysphasic Children, VI Expert Meetings of Speech-Language Pathologists in Slovenia, Nova Gorica. Abstract Book, pp. 59. 

6. Vidović P., Punišić S., Krstić N. (1999). Veza uzrasta i inteligencije kod dece sa razvojnom disfazijom, IEFPG Internacionalni naučni skup: Govor i jezik na pragu trećeg milenijuma, Beograd, Knjiga apstrakata, str. 61. 

7. Čabarkapa N., Vuković, M., Vasić, S. Punišić S. (2000). The relation between articulation and lexic abilities at children with dysphasia, The third International Congres on Rehabilitation, Dubai, Abstract Book, pp. 28. 

8. Punišić S., Čabarkapa N. (2000). Analic evaluation of articulation in children with developmental dysphasia compared to children with dyslalia, The third International Congres on Rehabilitation, Dubai, Abstract Book, pp. 31.

9. Punišić S. (2004). Primena KSAFA sistema u ranoj habilitaciji dece sa govorno-jezičkom patologijom, 18 Hellenic organization of hearing speech therapy and communication diso, Patra, pp. 18.

10. Punišić S., Čabarkapa, N., Subotić, M. (2005). Uloga i značaj pedijatrijske službe za ranu habilitaciju dece sa poremećajem verbalne komunikacije. X simpozijum Domova zdravlja SCG sa međunarodnim učešćem, ISBN 86-84963-03-2, Beograd, str. 338.

11. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2005). Artikulacija i rečnik disfazične dece. X simpozijum Domova zdravlja SCG sa međunarodnim učešćem, ISBN 86-84963-03-2, Beograd, str. 305.

12. Sovilj M., Pantelić S., Punišić S., Đoković S., Subotić M. (2005). KSAFA sistem u prevenciji invalidizacije dece sa patologijom govora i sluha. X simpozijum Domova zdravlja SCG sa međunarodnim učešćem, ISBN 86-84963-03-2, Beograd, str. 311.

13. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2005). Razvojna disfazija – govorno jezički i intelektualni potencijali, VIII Kongres kliničke neurofiziologije SCG sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2005, ISBN 86-7138-136-6, Zbornik radova i sažetaka, str. 170.

14. Čabarkapa N., Subota N., Punišić S., Subotić M., Čović B. (2006). Adopted idioms pronunciation specifics of dysphasic children, First European Congress on Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Abstract book, ISBN: 86-81879-12-X, Greece, Patra, pp. 40-41.

15. Punišić S. (2007). System KSAFA - speech and language patology, The 1st International Symposium in Bosnia and Hercegovina – Cochlear impant in the Function on hearing, language and speech development, Sarajevo, pp. 56.

16. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Nešić K., Stokić M., Miletić M. (2008): Significance of auditive perception in verbal short-term memory of dysphasic children. Second European Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Abstract book, ISBN: 978-86-81879-21-4, Bulgaria, Sofia, pp.49-50.

17. Stokić M., Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Nešić K., Miletić M. (2008): Phonemic adiscrimination and articulatiory dysorders of africates and fricatives of dysphasic children due to deficite of auditive perception. Second European Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Abstract book, ISBN: 978-86-81879-21-4, Bulgaria, Sofia, pp.63.

18. Nešić K., Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Stevović, N., Miletić, M. (2008): Effects of prenatal and perinatal risk factors on auditive perception of dysphasic children. Second European Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Abstract book, ISBN: 978-86-81879-21-4, Bulgaria, Sofia, pp. 63-64.

19. Subotić М., Punišić S., Pantelić S. (2008). Ranking of Serbian Language Phonemes According to Level Of Articu-lation Pathology In Children Aged 10 And 11, Second Europien Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Abstract book, ISBN: 978-86-81879-21-4, Bulgaria, Sofia, pp. 35-36.

20. Jovičić S., Punišić S., Šarić Z. (2008). Time-frequency detection of stridence in fricatives and affricates; Journal of the Acoustical Society of America, 123(5), pp. 3739-3739, Int. Conf. Acoustics’08, Paris, ISSN 0001-4966, SCI, http://dx.doi.org/10.1121/1.2935265, IF=1,143.

21. Subotić M., Punišić S. (2009). About the Phoneme, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, LAAC, IEFPG, ISBN 978-86-81879-25-2 (CD), Belgrade.

22. Nenadović V., Punišić, S., Selaković M. (2009). Early exposure to direct and background television of children with specific language impairment and pervasive developmental disorder, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, LAAC, IEFPG, ISBN 978-86-81879-25-2 (CD), Belgrade.

23. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2010). The development of lexical and articulate abbilities with children with dysphasia and with children who have normal speech-language development. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Book of Abstracts, (Editors): M. Skanavis, M. Sovilj, Olimpia, Greece, pp. 98.

24. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Delić A. (2010). Speech-language development and frequency of certain free associations with pre-school children with developmental dysphasia and normal speech-language development. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Book of Abstracts, (Editors): M. Skanavis, M. Sovilj, Olimpia, Greece, pp. 99.

25. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N. (2010). Atipičan izgovor afrikata (c, č, dž) i frikativa (š, ž) u srpskom jeziku-artikulaciono-akustički i auditivni aspect, Konferencija i zasedanie na Komisijata za fonetika i fonologija pri Megun-arodniot slavistički komitet, 28-29. oktomvri, JNU IMJ “Krste Misirkov”, Skopje, Makedonija, str. 2.

26. Vojnović M., Punišić S., Subotić M. (2010). Spektralne karakteristike afrikcije i frikcije u tipičnom i atipičnom izgo-voru glasova srpskog jezika, Konferencija i zasedanie na Komisijata za fonetika i fonologija pri Megunarodniot slavistički komitet, 28-29. oktomvri, JNU IMJ “Krste Misirkov”, Skopje, Makedonija, str. 3.

27. Punišić S., Jovičić Kašić Z. (2013). Characteristics of perceptual identification of the distortion degree of fricative /š/ duration in trained and untrained listeners, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Book of Abstracts, (Editors): M. Sovilj, M. Subotić, LAAC, IEFPG, ISBN: 978-86-81879-44-3 (CD), Belgrade.

28. Punišić S., Golubović S., Subotić M. (2013). Interdental sigmatism - diachronic follow up in pronunciation of serbi-anspeakers, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Book of Abstracts, (Editors): M. Sovilj, M. Subotić, LAAC, IEFPG, ISBN: 978-86-81879-44-3 (CD), Belgrade.

29. Subotić M., Vojnović M., Punišić S., Čabarkapa N. (2013) Spektralne karakteristike frikativa srpskog jezika, Istraživanja govora, Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Knjiga sažetaka, Filozofski fakultet, Zagreb, Decembar 5-7, str. 84-85.

30. Punišić S., Subotić M., Jovičić S. (2013) Trajanje i intenzitet kao distinktivne karakterisike frikativa i afrikata. Istraživanja govora, Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Knjiga sažetaka, Filozofski fakultet, Zagreb, Decembar 5-7, str. 81-82.

31. Subotić M., Bilibajkic R., Fatić S., Bogavac I., Punišić S. (2015). Influence of Recording Conditions on AG501 Calibration, zbornik apstraktata 3. medjunarodne konferencije TAKTONS, Novi Sad.

32. Mitrović M., Stanojević N., Panic M., Punišić S. (2015). Lineation Quality In Second And Third Grade Elementary School Children. Speech And Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-06-3. pp. 31.

 

Monografija nacionalnog značaja 

1. Punišić S. (2002). Fonetsko-fonološki poremećaji i razvojna disfazija. Monografija, ISBN 86-7244-307-1, Zadužbina Andrejević, Beograd, (84 strane).

2. Punišić S. (2016). Analiza atipičanog izgovora sa artikulacionog, akustičkog i perceptivnog aspekta, CUŽA; IEFPG, , ISBN: 978-86-89431-10-0, Beograd (134 strane).

 

Poglavlja u knjizi ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja 

1. Sovilj M., Pantelić S., Punišić S., Đoković S. (2006). Ako ne govornim dobro, ako ne čijem dobro, ko sam, ISBN 86-81879-11-1, IEFPG, Beograd, (ukupno strana 34).

2. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N. (2007). KSAFA sistem u funkciji razvoja govora i jezika kod dece sa razvojnom disfazijom, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik: M. Sovilj, ISBN. 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 306-345.

3. Punišić S., Pantelić S., Đoković S., Subotić M. (2007). Karakterizacija glasovnih odstupanja-analiza akustičkih obeležja u izgovoru frikativa [š], Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik: M. Sovilj, ISBN. 978-86-81879-16-0, IEFPG,Beograd,str.62-83.

4. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2007). Riziko faktori, rana dijagnostika disfazije i audiolingvistički tretman KSAFA sistemom, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik: M. Sovilj, ISBN. 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 127-137.

5. Čabarkapa N., Sovilj M., Punišić S., Subotić M. (2007). Vrste slobodnih asocijacija kod predškolske dece sa razvojnom disfazijom i njihova povezanost sa uzrastom, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik: M. Sovilj, ISBN. 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 165-179.

 

Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije nacionalnog značaja

1. Domski N. (2012). Dnevnik jednog audiolingviste, (Ured.): Maksimović, S., Punišić S. ISBN 978-86-81879-38-2; CUŽA-IEFPG, Draslar Partner, Beograd - tematska publikacija 

2. Punišić S., Maksimović S., Nenadović V. Editors  (2016). TREATMENT OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS IN CHILDRENS WITH COMBINED PATHOLOGY, ISBN 978-86-89431-13-1, IEPSP, LAAC, Belgrade.

3. Sovilj M., Maksimović S., Punišić S. Editors (2016). MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS, ISBN: 978-86-89431-11-7, IEPSP, LAAC, Belgrade.

 

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja

1. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Čović B. (2007). Učestalost slobodnih asocijacija dece sa razvojnom disfazijom, Pedagogija 3, Časopis foruma pedagoga SCG, Beograd, ISSN 0031-3807, str. 453-458.

2. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Fatić S. (2014). Riziko faktori kao uzročnici govorno-jezičkih poremećaja, Peagogija, časopis foruma pedagoga, LXIX, 1, UDK-37, ISSN 0031-3807, Beograd, str. 127-135.

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja 

1. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Čović B. (2007). Učestalost vrsta slobodnih asocijacija kod dece sa disfazijom i kod dece normalnog govorno-jezičkog razvoja na predškolskom uzrastu. Beogradska defektološka škola 1/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 91-98.

2. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2007). Broj slobodnih asocijacija kod dece predškolskog uzrasta normalnog govorno-jezičkog razvoja i dece sa razvojnom disfazijom, Beogradska defektološka škola 2/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 61-70.

3. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2007). Učestalost vrste slobodnih asocijacija s obzirom na uzrast i govorno-jezički status dece, Beogradska defektološka škola 2/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 99-109.

4. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2007). Razvijenost sintaksičkog sistema kod dece predškolskog uzrasta. Beogradska defektološka škola, 3/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 173 -184.

5. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2007). Uticaj asocijacija reči na saznajni razvoj i vaspitno- obrazovani proces dece predškolskog uzrasta, Beogradska defektološka škola, 3/2007, Društvo defektologa Srbije, Beograd, ISSN 0354-8759, str. 53-62.

6. Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M., Čović, B. (2007). Vreme asociranja kod dece različitog uzrasta normalnog govorno-jezičkog razvoja i dece sa disfazijom, Socijalna misao, ISBN 0354-401 X, Beograd, str. 133-141.

7. Fatić, S., Čabarkapa, N., Punišić, S., Subotić, M. (2013). Specifičnosti govora i jezika kod dece sa izmenjenim EEG nalazom, Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Vol. 19 (2), br. 56, Beograd, Srbija, str. 245-257.

8. Maksimović S., Punišić S. (2014). Karakteristike govornog izraza i govornih segmenata-aspekt percepcije, Beogradska defektološka škola, Beograd, ISSN 0354-8759, Vol. 20(1) Br. 58, 2014, str. 57-72.

9. Čabarkapa N.,Fatić S., Punišić S., Subotić M. (2014). Percepcija govora kod dece sa izmenjenim EEG nalazom, Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Vol. 20 (1), br. 58, Beograd, Srbija, str. 107-118.

 

Rad u naučnom časopisu

1. Punišić S., Čabarkapa N. (2002). Dinamika razvoja fonološke strukture srpskog jezika. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia slavica VII, Torun, ISSN 0860-1232, ISSN 1428-4960, 31-38.

2. Punišić S., Subotić M., Sovilj M, Pantelić S., Đoković S. (2004). Trajanje vokala u prvoj i drugoj fazi akcentovanog sloga, Studia Slavica,  ISSN 1428-4960, IX, Torun, Poljska, str. 56-61.

3. Sovilj M., Subotić M., Punišić S., Pantelić S., Đoković S. (2004). Komparacija prozodijskih vrednosti govora, Studia Slavica, ISSN 1428-4960, IX, Torun, Poljska, str. 48-54.

4. Subotić M., Punišić S., Sovilj M, Pantelić S., Đoković S. (2004). Stabilnost prozodijskih elemenata govornika, Studia Slavica, ISSN 1428-4960, IX, Torun, Poljska, str. 37-45.

5. Pantelić S., Sovilj M., Punišić S. (2005). Frekventnost glasova i glasovnih spojeva u srpskom jeziku, Studia slavica IX, Torun, ISSN 1428-4960.

6. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N., Sovilj M., Pantelić S. (2008). Analiza strukture jezičkog korpusa govorno jezičke baze HABIL, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 14284960, Torun, Poljska, str. 93-104.

7. Subotić M., Punišić S., Sovilj M., Pantelić S., Čabarkapa N. (2008) Govorno jezička baza HABIL, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 14284960, Torun, Poljska, str. 85-92.

8. Sovilj M., Đoković S., Pantelić S., Subotić M., Punišić S. (2008). Razvoj suglasničkih skupova u artikulacionoj bazi srpskog jezika, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 14284960, Torun, Poljska, str. 105-118.

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N. (2005). Pisani diskurs govorno-jezičke baze HABIL. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 49. Konferencija, Budva,str.385-387.

2. Punišić S., Pantelić S., Subotić M., Đoković S. (2006). Karakterizacija glasovnih odstupanja u Globalnom artikulacionom testu. ETRAN-Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 50. Konferencija, Beograd, str. 450-453.

3. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M., Čović B. (2006). Sintaksička kompleksnost kao pokazatelj govorno-jezičke razvijenosti dece predškolskog uzrasta. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 50. Konferencija, Beograd, str. 458-461.

4. Đorđević M., Pantelić S., Punišić S., Đoković S. (2006): Prilog sistemu za automatsku klasifikaciju kvaliteta izgovora srpskih fonema, DOGS - Digitalna obrada govora i slike, Zbornik radova, ISBN 86-7892-005-X, Vršac, str.1-4.

5. Jovičić S., Punišić S. (2007). Perceptivno prepoznavanje akustičkih obeležja koja karakterišu odstupanja u izgovoru frikativa /š/, ETRAN-Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 51. Konferencija, el-ektronski zbornik, ISBN 978-86-80509-62-4, Herceg Novi.

6. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2007). Specifičnosti slobodnih asocijacija dece sa razvojnom disfazijom uzrasta 5 do 7 godina. ETRAN-Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 51. Konferencija, elektronski zbornik, ISBN 978-86-80509-62-4, Herceg Novi.

7. Jovičić S., Kašić Z., Punišić S. (2008). Trajanje frikativa /š/: analiza u izolovanim rečima, XVI Telekomunikacioni forum - TELFOR, Zbornik radova, ISBN 978-86-7466-337-0, Beograd, str. 715-718.

8. Subotić M., Punišić S., Čabarkapa N. (2009). Telehealth in the Audiology. XVII Telekomunikacioni forum - TELFOR, Proceedings, ISBN 978-86-7466-375-2, Belgrade, pp. 1077-1080.

9. Punišić S., Čabarkapa N. (2009). Stabilnost artikulaciono-akustičkih obeležja afrikata u srpskom  jeziku, ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 53. Konferencija, elektronski zbornik,  ISBN 978-86-80509-64-8, Vrnjačka banja.

10. Punišić S., Jovičić S. (2010). Artikulaciono-akustičke karakteristike glasa /c/.  ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 54. Konferencija, elektronski zbornik,  ISBN 978-86-80509-65-5, Donji Milanovac, AK4.4-1-4

11. Subotić M., Vojnović M., Punišić S. (2010). Spektralne karakteristike afrikcije glasa /c/. ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 54. Konferencija, elektronski zbornik,  ISBN 978-86-80509-65-5, Donji Milanovac, AK4.3-1-4

12. Punišić S., Jovičić S., Kašić Z., Golubović S. (2010). Analiza trajanja i intenziteta zvučnih glasova /dž, ž, r, l/ u tipičnoj i atipičnoj produkciji. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, VIII Konferencija, Zbornik radova, Iriški Venac, A 1.4.1-A1.4.4.

13. Vojnović M., Punišić S. (2010) Modelovanje atipičnog izgovora afrikata /c/. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, VIII Konferencija, Zbornik radova, Iriški Venac,A1.6.1-A1.6.4.

14. Vojnović M., Punišić S. (2011). Atipičan izgovor frikativa /š/ kod dece. XVIII Telekomunikacioni forum - TELFOR, Beograd. ISBN 978-1-4577-1498-6, Zbornik radova, str. 1075-1078.

15. Lukić D., Jovičić S., Punišić S. (2011). Percepcija distorzije trajanja glasova /š, č, ž, dž, c, r, l/; XIX Telekomunikacioni forum TELFOR, Zbornik radova, ISBN: 978-1-4577-1499-3, Beograd, str. 1072-1074.

16. Vojnović M., Punišić S. (2012). Atipičan izgovor likvida /l/ kod dece, XXI Telekomunikacioni forum TELFOR, ISBN 978-1-4673-2982-8, Zbornik radova, str. 1244-1247, Beograd.

17. Subotić M., Punišić S., Jovičić S., Čabarkapa N. (2012). Uticaj koartikulacije na patološki izgovor. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, IX Konferencija, Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-439-2, Kovačica, str. 52-56.

18. Bilibajkić R., Šarić Z., Punišić S., Subotić M., Jovičić S. (2012). Detekcija stridensa u patološkom izgovoru primenom auditornog modela. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, IX Konferencija, Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-439-2, Kovačica, str.56-60.

19. Punišić S., Jovičić S., Subotić M., Šarić Z., Bilibajkić R. (2012). Stridens-spektralna distorzija glasova: auditivna i akustička analiza. DOGS - Digitalna obrada govora i slike, IX Konferencija, Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-439-2, Kovačica, str. 60-64.

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

1. Punišić S. (1995). Predikcija poremećaja čitanja i pisanja, Stručni skup defektologa Srbije, Vrnjačka Banja, Zbornik rezimea, str. 30. 

2. Punišić S. (1998). Primena KSAFA sistema u tretmanu deca sa poremećajima govora i jezika, Savetovanje logopeda jugoistočne Srbije "Rana habilitacija i rehabilitacija govora i jezika dece sa oštećenim sluhom i govorom, Svrljig.

3. Punišić S. (2001).  Vrste i učestalost artikulacionih odstupanja u govoru disfazične dece, Dani defekotologa Jugoslavije, Aranđelovac, Zbornik apstrakata, str 22. 

4. Punišić S. (2002). Primena sitema KSAFA u ranoj habilitaciji dece sa patologijom govora i jezika, Dani defekotologa Jugoslavije, Herceg Novi, Zbornik apstrakata, str. 103.

5. Punišić S. (2002). Primena sitema KSAFA u ranoj habilitaciji dece sa patologijom govora i jezika, Dani defekotologa Jugoslavije, Herceg Novi, Zbornik apstrakata, str. 103.

6. Punišić S., Čabarkapa N. (2003). Uloga auditivno-artikulacionog mehanizma u nastanku artikulacionih poremećaja kod dece sa razvojnom disfazijom, Dani defekotologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja, Zbornik apstrakata, str. 48.

7. Čabarkapa N., Punišić S. (2003). Najfrekventnije leksičke odrednice u definisanom govorno-jezičkom korpusu dece sa disfazijom, Dani defekotologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja, Zbornik apstrakata, str. 49.

8. Subotić M., Punišić S. (2004). KSAFA aparati u specijalnim školama. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 21.

9. Punišić S., Sovilj M., Subotić M., Čabarkapa N. (2004). Varijabilnost prozodijskih karakteristika srpskog jezika, Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 61.

10. Čabarkapa N., Punišić S. (2004). Odnos leksičkih i artikulacionih sposobnosti u iskazu disfazične dece, Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, Zbornik apstrakata, str. 60.

11. Subotić M., Puniši S., Čabarkapa N. (2006). Govorno-jezičke baze podataka. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 38.

12. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N. (2006). Značaj govorno-jezičke baze ''Habil'' za razvoj i korekciju verbalne komunikacije. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 37.

13. Čabarkapa N., Punišić S., Subotić M. (2006). Govorno-jezička, emocionalna i bihejvioralna zrelost. Dani defektologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, str. 37.

 

Odbranjena doktorska disertacija|  

Punišić S. (2012). Artikulaciono-akustički i auditivni aspekt odstupanja glasova u patološkom izgovoru, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Studije pri Univerzitetu.

 

Odbranjen magistarski rad

Punišić S. (2001). Procena nivoa fonološkog razvoja kod dece sa razvojnom disfazijom, magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet, Beograd.

 

Patenti/softveri/tehnička rešenja

1. Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Subotić M., Punišić S., Pantelić S. i ostali (2010). Sistem za automatsko dijagnosticiranje patologije govora, Projekat: Sistem za objektivnu procenu kvaliteta artikulacije i njegova primena u korekciji patološkog izgovora, Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (6134B), (dokazi: recenzentski list: prof. dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof. dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, tehničko rešenje).

2. Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Subotić M., Punišić S., Pantelić S. i ostali (2010). Radna stanica za merenje kvaliteta sluha QuickSIN testom, Projekat: E-medicine sistem za kontrolu kvaliteta sluha. Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (13011), (dokazi: - recenzentski list: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, tehničko rešenje).

3. Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Čabarkapa N., Subotić M., Punišić S., Pantelić S. i ostali (2010). Sistem za proveru sluha putem interneta, Projekat: E-medicine sistem za kontrolu kvaliteta sluha, Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (13011), (dokazi: - recenzentski list: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, tehničko rešenje)

4. Bilibajkić R., Savić M., Subotić M., Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Maksimović S., Punišić S., Čabarkapa N., Nenadović V., Buzganović I., Pavković I., Vojnović M., Đorđević M. (2012). Tehničko rešenje: "e-vežbe za usvajanje pojmova",  decembar 2012, recezenti: Miomir Mijić, Milan Sečujski, Belgrade.

5. Šarić Z., Subotić M., Jovičić S., Sovilj M., Čabarkapa N., Punišić S., Maksimović S., Bilibajkić R., Stokić M., Đorđević M., Savić M., Grozdić Đ., Buzganović I. (2012). Tehničko rešenje: "KSAFA-D digitalni selektivni amplifikator", decembar 2012, recezenti: Miomir Mijić, Vlada Delić, Belgrade.

6. Bilibajkić R., Savić M., Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Čabarkapa N., Subotić M., Punišić S., Maksimović S., Stokić M., Grozdić Đ., Nenadović V., Pavković I. (2012). Tehničko rešenje: "Logopedski Elektronski Karton", decembar 2012, recezenti: Vlada Delić, Dragana Šumarac, Belgrade.

7. Šarić Z, Subotić M, Sovilj M, Vojnović M, Bilibajkić R, Grozdić Đ, Jovičić S, Maksimović S, Punišić S. (2014). Optimizacija prenosne karakteristike digitalnog selektivnog amplifikatora KSAFA-DO i njegova realizacija u okviru operativnog sistema Windows. 2014, recezenti: prof. dr. Miomir Mijić, Elektrotehnički Fakultet Beograd i prof. dr. Dragana Šumarac, Elektrotehnički Fakultet Beograd

8. Subotić M., Šarić Z., Bilibajkić R., Grozdić Đ., Subotić I., Punišić S., Maksimović S. (2015). Tehničko rešenje: "Telemedicine sistem za interaktivni distalni audiolingvistički tretman osoba sa poremećajima verbalne komunikacije", decembar 2015, recenzenti: Miomir Mijić, Dragana Šumarac, Beograd.

 

Učešće na projektima

2003. Saradnik na projektu: „Primena KSAFA-sistema u specijalnim školama za decu oštećenog sluha”, primenjeni projekat, finansiran od strane Save the Children, rukovodilac projekta dr Mirjana Sovilj 

2006. Saradnik na projektu: „Kako prepoznati problem u verbalnoj komunikaciji i kako pomoći svome detetu”, primenjeni projekat finansiran od strane Ambasada Holandije i ambasade Nemačke, rukovodilac projekta dr Mirjana Sovilj.

1995-2000 Saradnik na projektu: „Psiholingvistička istraživanja„ rukovodilac projekta prof. dr Svenka Savić, MNTR, projekat 05T24.

2002-2005 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Multidisciplinarna istraživanja resursa srpskog jezika sa aplikacijama u lingvistici, defektologiji i komunikacijama”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat OI-178.

2005-2007 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „Sistem za objektivnu procenu kvaliteta artikulacije i njegova primena u korekciji patološkog izgovora”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 006134.

2006-2010 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja govorno-jezičkih resursa srpskog jezika”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 148028G.

2008-2010 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „e - medicine sistem za procenu kvaliteta sluha”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 13011. 

2011-2017 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja:„Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 178027.

2011-2017 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „e - logoped”, rukovodilac projekta dr Zoran Šarić, MNTR, projekat TR-32032.

 

Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova

1. Angažovanje istaknutog stručnjaka 

Odlukom Dekana Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na osnovu člana 106, a u vezi sa članom 91. Zakona o univerzitet, člana 52. Statuta, a na predlog Veća katedre za Logopediju, doneo je ODLUKU o angažovanju istaknutog stručnjaka po pozivu mr sci Silvane Punipić iz Beograda da učestvuje u ostvarivanju dela praktične nastave na osnovnim studijama Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu iz naučno-nastavne discipline „Klinička logopedija 2“ i Logopedske vežbe koje će se realizovati u IEFPG.

2. Ostala angažovanja u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova

Učestvuje u edukaciji mladog defektološkog kadra učestvujući u realizaciji Seminara za primenu KSAFA sistema u ranoj habilitaciji govora i jezika slušno i govorno oštećene dece i kroz realizaciju akreditovanih seminara.

Od 2007. do 2010. godine jedan je od autora i realizatora akreditovanih programa Ministarstva za prosvetu pod nazivom »Šta nam govor govori» (2007/2010), «Primena KSAFA sistema u radu sa decom sa posebnim potrebama» (2007/2008),  «Unapredimo dečiji razvoj» (2009/2010; 2010/2012; 2012/2014) i «Inkluzija po meri deteta» (2011/-2012; 2012/2014; 2014/2017). Jedan je od autora i predavač u programima «Primena KSAFA sistema u dijagnostici i tretmanu poremećaja sluha, govora i jezika», «Procedure prevencije poremećaja verbalne komunikacije, ponašanja i učenja» akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije 2013/2014; 2014/2015 i »Specifični poremećaji školskih veština - prevencija, detekcija, dijagnostika i tretman« akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije 2013/2014; 2014/2015 kao domaći kursevi prve kategorije.

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes