-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Dr sci Slavica Maksimović

 

Diplomirala je 1992. godine na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za rad sa licima oštećenog sluha, gde je i magistrirala 2001. godine iz naučne oblasti Surdoaudiologija i doktorirala 2010. godine i stekla akademsko zvanje doktora nauka specijalne edukacije i rehabilitacije.

Radnu, istraživačku i naučnu karijeru započela je 1992. godine u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu na poslovima habilitacije i rehabilitacije sluha i govora kod dece sa oštećenjem sluha i poremećejima govora, jezika, ponašanja i učenja, gde je od 1995. godine načelnik polikliničke službe. 

Svoje naučno interesovanje je usmerila je na proučavanje auditivne percepcije u normalnim i patološkim stanjima razvoja govora, jezika, učenja i ponašanja.

Od 2008. godine je kao naučni saradnik angažovana u Centru za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu.

2004. godine je završila je OQS školu za menadžera kvaliteta i auditora kvaliteta za standarde SRPS ISO 9001:2001 i od 2009. godine ima status A2 auditora za sisteme kvaliteta SRPS ISO 9001:2001 i SRPS ISO 9001:2008. Od 2002. godine je u IEFPG Predstavnik rukovodstva za kvalitet za standarde kvaliteta SRPS ISO 9001:2008

1999, 2004, 2009,  2013.  i 2015 godine bila je predsednik izvršnih odbora prve, druge, treće, četvrte i pete Međunarodne konferencije “Govor i jezik” u organizaciji Institita za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. 

2010. godine  je bila član naučog odbora Treće evropske konferencije o prevenciji, detekciji i dijagnostici poremećaja verbalne komunikcacije u Olimpiji, Grčka.

2105 godine bila predsednik organizacionog odbora prvog međunarodnog kongresa Psihička trauma: prenatalni, perinatalni i postnatalni aspekti (PTPPPA 2015) – Poreklo, posledice, dijagnostika, terapija i profilaksa – koja jeodržan je u Beogradu. 

Od 2007. do 2015. godine jedan je od autora i realizatora programa za kontinuiranu edukaciju vaspitača, učitelja, nastavnika, logopeda, surdoaudiologa i pedijatara. Programi su akreditovani od strane Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

Od 1995. godine je član Društva za habilitaciju govora i jezika slušno oštećenih lica, a od 2010. godine Predsednik Skupštine Društva. 

Od 2005. godine član Udruženja surdoaudiologa Srbije.

2013. godine je stekla zvanje naučni saradnik.

Od 2014. godine je član naučnog saveta Prenatal Psychology or Life Sciences čije je sedište u Atini (www.cosmoanelixis.gr). 

 

 

Reprezentativne reference

- Maksimović S. (2015). Auditivna percepcija i govor. CUŽA; IEFPG, ISBN ISBN 978-86-89431-02-5, (IEFPG). 

- Maksimović S., Đoković S. (2013). Substitution of the plosives during speech audiometry, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić,  ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP,, Belgrade, pp. 319-335.

- Maksimović S., Đoković S., Sovilj M. (2011). From Aauditive Perception to Speech, Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, Editors S. Jovicic, M. Subotic, LAAC, IEPSP, ISBN 978-86-81879-34-4, pp. 248-266

- Maksimović S., Dimić N., Đoković S. (2011). Percepcija govora kod dece sa poremećajima verbalne komunikacije, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, ISSN 0354-8759, Vol 17(2), Br. 50, str. 231-242.

- Maksimović S., Đoković S., Sovilj M. (2009). Developmental Dysphasia and Minimal Sensorineural Hearing Loss. Speech and Language: Interdisciplinary Research, III., Ed. S. T. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC and IEPPS, Belgrade, pp. 326-341.  

- Pantelić S., Sovilj M. (2008). Acoustics Attributes of Voices Disturbance and Fricatives Perception Before and After Cochlear Implant, Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Ed. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Belgrade, pp. 371-379.

- Pantelić S., Sovilj M., Barlov I., Stepanović V. (2007). Efikasnost KSAFA sistema u razvoju govora i jezika kod slušno oštećene dece, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 354-383.  

- Pantelić S., Sovilj M., Đoković S., Mikić B. (2005). Primena otoakustičkih emisija u proceni sluha, Otoakustička emisija, Teorija i praksa, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-10-3, IEFPG, Beograd, str. 143-171. 

- Pantelić S., Đoković S., Barlov I. (2004). Neonatalni slušni skrining, Govor i jezik: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika, I, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-07-03, IEFPG, Beograd. str. 355-376.

- Pantelić S. (2002) Računar i osobe oštećenog sluha, ISSN 1450-653X, ISBN 86-7244-259-X, Zadužbina Andrejević, Beograd. (strana 96).

 

Celokupan spisak objavljenih radova

Učešće na projektima

 

Publikovani radovi

 

Monografska studija/poglavlje u knjizi  ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Maksimović S., Đoković S., Sovilj M. (2009). Developmental Dysphasia and Minimal Sensorineural Hearing Loss. Speech and Language: Interdisciplinary Research, III., Ed. S. T. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC and IEPPS, Belgrade, pp. 326-341. 

2. Đoković S., Dimić N., Maksimović S. (2009). Children with Minimal Hearing Impairment in the Regular System of Education. Speech and Language: Interdisciplinary Research, III., Ed. S. T. Jovičić, M. Sovilj,  ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC and IEPPS, Belgrade, pp. 257-270.  

3. Raković D., Slavinski M., Sovilj M., Maksimović S., Stevović N., Bojović J., Džamić I., Jovičić S., Baljozović Đ., Ostojić M., Tomašević M., Radenović D., Šuković P., Škarić L. (2009). Techniques Altering States of Consciousness: Psycho-physiological Correlates and Quantum-informational Implications, Speech and Language: Interdisciplinary Research, III., Ed. S. T. Jovičić, M. Sovilj,  ISBN 978-86-81879-27-6, LAAC and IEPPS, Belgrade, pp. 467-498.  

4. Đoković S., Stokić M., Nenadović V., Milosavljević Z., Maksimović S. (2010), Spectral Analysis of EEG Signal in Verbal Information Processing Task, Disabilities and Disorders, Phenomenology, Prevenntion and Treatment Part II, Ed. J. Kovačević, V.Vučinić, ISBN 978-86-80113-99-9, Belgrade, pp. 63-82. 

5. Maksimović S., Đoković S., Sovilj M. (2011). From Aauditive Perception to Speech, Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, Editors S. Jovicic, M. Subotic, LAAC, IEPSP, ISBN 978-86-81879-34-4, pp. 248-266

6. B. Bedričić, M. Stokić, Z. Milosavljević, D. Milovanović, M. Ostojić, D. Raković, M. Sovilj, S. Maksimović (2011). Psycho-physiological correlates of non-verbal transpersonal holistic psychosomatic communication, Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, Editors S. Jovicic, M. Subotic, LAAC , IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-34-4, pp. 410-425.   

7. Maksimović S., Đoković S. (2013). Substitution of the plosives during speech audiometry, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić,  ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP,, Belgrade, pp. 319-335.

8. Todorović S., Đoković S., Maksimović S. (2013).Comparative analysis of understanding verbal orders in cochlear implanted children compared to normal hearing children, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić,  ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP,, Belgrade, pp. 352-368.

9. Đoković S., Stokić M., Nenadović V., Maksimović S., Ostojić S. (2013). Brain neuroplasticity and reorganisation of auditory cortex in people with hearing impairment, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research, II, Eds. S.T. Jovičić, M. Subotić,  ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC and IEPSP,, Belgrade, pp. 429-444.

10. Maksimović S., Sovilj M., Tešović M. (2016). Perinatal risk factors and their impact on child development, Psychophysiological Child Development: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, Ed. Sovilj M., Jeličić Lj., Adamović T., ISBN 978–86–89431–12–4, IEPSP, LAAC, Belgrade: 93-196.

11. Maksimović S., Đoković S., Adamović T. (2016). Auditory system as a function of children’s speech and language development Multidisciplinary Approach to Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Ed. Sovilj M., Maksimović S., Punišić S., ISBN: 978-86-89431-11-7, IEPSP, LAAC, Belgrade, 207-296.

 

Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značaja

1. Sovilj M., Bojanova B., Skanavis M., Pantelić S. (2008). Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, ISBN 978-86-81879-22-1, IEPSP, LAAC, NBG, PALO, Belgrade. (strana 372).

2. Sovilj M., Maksimović S., Punišić S. Editors  (2016). Multidisciplinary Approach to Diagnostics of Verbal Communication Disorders, ISBN: 978-86-89431-11-7, IEPSP, LAAC, Belgrade.

3. Punišić S., Maksimović S., Nenadović V. Editors  (2016). Treatment of Verbal Communication Disorders in Childrens with Combined Pathology, ISBN 978-86-89431-13-1, IEPSP, LAAC, Belgrade.

 

Radovi na međunarodnom skupu

1. Pantelić S., Sovilj M. (1997). From sound to Language - Escape from Deaf Habitus, Scientific Bases of Conciousnes, Beograd, zbornika radova, str. 75-79

2. Pantelić S., Sovilj M., Milenković S., Mrdalj D. (1998). Efficacy of Kostic's Method in Adoption of Level Abstract Nouns in Hearing Impaired Children, Proceedings of the 18th International Congress of the Deaf, Tel Aviv, Izrael, Editor Amatzia Weisel, pp. 862-868;

3. Milenković S., Sovilj M., Pantelić S., Mrdalj D. (1998). Efficacy of Kostic's Method in Adoption of II Level Abstract Nouns in Hearing Impaired Children, Proceedings of the 18th International Congress of the Deaf, Tel Aviv, Izrael, Editor Amatzia Weisel, pp. 856-861;

4. Mrdalj D., Sovilj M., Pantelć S., Subotić M. (1998). Efficacy of Kostic's Methodology in Sentence Development in Hearing Impaired Children, Proceedings of the 18th International Congress of the Deaf, Tel Aviv, Izrael, Editor Amatzia Weisel, pp. 892-897;

5. Subotić M., Punišić S., Pantelić S., Čabarkapa N., Mitić M., Vasić N., Milenković S. (2003). Govorna baza podataka srpskog jezika,  Govor i jezik,  Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 202-209.  

6. Pantelić S, Subotić M. (2003). Efakat filtracije signala na percepciju vokala, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 247-252.

7. Radičević Z., Pantelić S., Radičević V. (2003). Karakteristike snage EEG ritmova u vremenu i prostoru tokom govorno-jezičkog procesiranja kod dece, Govor i jezik, Urednici:  M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 354-359.

8. Radičević V., Pantelić S., Jeličić LJ. (2003). Karakteristike EEG-a u impresivnom i ekspresivnom govoru kod dece sa poremećajima metabolizma, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 360-366.

9. Radičević V., Pantelić S., Sovilj M. (2003). Bioelektrična aktivnost mozga kod čitanja dva različita pisma, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 367-372.

10. Radičević V., Sovilj M., Pantelić S. (2003). Čitanje normalno pisanog i sastavljenog teksta i EEG aktivnost, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 373-379.

11. Barlov I., Pantelić S. (2003). Auditivne sposobnosti u zavisnosti od uzrasta i različitih etioloških činilaca, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 473-478.

12. Marković M., Stevović N., Pantelić S., Kostić M., (2003). Uticaj različitih vrsta govorne patologije na sposobnost nominacije, Govor i jezik, Urednici: M. Sovilj, P. Marković, S. Jovičić, A. Kostić, D. Raković, ISBN 86-81879-06-5, IEFPG, Beograd, str. 498-508.   

13. Pantelić S., Subotić M., Barlov I. (2005). Comparative Analysis of TEOAE Results and Tonal Liminar Audiometry, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-H, IEFPG, Belgrade, str.95-99. 

14. Đoković S., Pantelić S., Subotić M. (2005). Specific TEOAE Cochlea Children with Speech and Language Disorders, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-H, IEFPG, Belgrade, str. 203-206. 

15. Subotić M., Punišić S., Sovilj M., Pantelić S., Đoković S. (2005). Diachronic Examination of Prosodic Characteristics of Speech, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-H, IEFPG, Belgrade, str.234-237. 

16. Barlov I., Pantelić S., Đoković S. (2005). The Characteristics of TEOAE at adults, II International and Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, SCG, ISBN 86-81879-09-H, IEFPG, Belgrade, str.293-297.

17. Punišić S., Subotić M., Pantelić S. Čabarkapa N. (2006). Anotacija pisanog diskursa govorno jezičke baze HABIL, XVI zasedanje međunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika, Prag, Zbornik radova, ISBN 80-7308-149-0, str. 141-151.Sovilj M., Pantelić S., Stevanović J. (2006). Akcenatske greške u izgovoru 

18. srpskog jezika poljskog govornika, XVI zasedanje međunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika, Prag, Zbornik radova, ISBN. 80-7308-149-0. str. 107-115.

19. Đoković S., Pantelić S., Sovilj M., Isaković Lj. (2008). Specific of Speech Perception in Preschool Hearing-Impaired Children, Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, Ed. M. Sovilj, M. Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), Belgrade, pp. 313-327. 

20. Punišić, S., Subotić, M., Pantelić, S. (2008) A Longitudinal Study of Verbal Communication Disorders in Children Included in the KSAFA System, Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Ed. Sovilj M., Bojanova B., Skanavis M., Pantelić S., 2008, ISBN 978-86-81879-22-1, Belgrade, pp. 106-112. 

21. Pantelić S., Đoković S., Bojović J., (2008) Types of Errors in Speech Pereception in Children with Verbal Communication Disorders, Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Ed. M. Sovilj, V. Bojanova, M. Skanavis, S. Pantelić, ISBN 978-86-81879-22-1, Belgrade, pp. 154-159. 

22. Sovilj M., Maksimović S. (2009). The Influence of Stress on Word Meaning Development. Speech and Language 2009, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, proceedings, Ed. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp. 85-88.

23. Đoković S., Dimić N., Maksimović S. (2009). Quantitativ-Qualitativ analysis of minimal hearing loss, Speech and Language 2009, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings Ed. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp. 168-172.

24. Maksimović S., Đoković S., Sovilj M. (2009). The charcteristis of speech perception in chidren with verbal comunication disorders. Speech and Language 2009, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings Ed. M. Sovilj, S. Jovičić, ISBN: 978-86-81879-26-9, Belgrade, pp. 191-195.

25. Raković D., Slavinski M., Sovilj M., Maksimović S., Stevović N., Bojović J., Džamić I., Jovičić S., Baljozović Đ. (2009). Meridian (Psycho) Therapies, Psycho-Physiological Correlates, Speech and Language 2009, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings Ed. M. Sovilj, S. Jovičić, Belgrade, ISBN 978-86-81879-26-9, pp. 361-366. 

26. Stokić M., Radivojevic Z., Nenadovic V., Maksimovic S. (2013). Changes in EEG Theta Rhythm Peak Frequency and Amplitude in Frontal Midline Cortical Region During Short-Term Auditory Memory Formation for Words and Non-Words, Speech and Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings,  ISBN 978-86-81879-45-0 (IEFPS), pp. 110-117.

27. Đoković S., Maksimović S., Nenadović V., Ostojić S., Todorović S. (2013). EEG Application in Auditory Cortex Studies in Patients With Cochlear Implants, Speech and Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceedings,  ISBN 978-86-81879-45-0 (IEFPS), pp. 204-213.

28. Maksimović S.(2014). Hearing Of Children With Articulation Disorder, 4th International Congress On Early Prevention In Children With Verbal Communication Disorders, Proceedings, Isbn: 978-619-201-063-8 Varna, Bulgaria, Pp. 177 – 182

29. Hamzabegović J., Junuzović L., Lenček M., Maksimović S. (2014). Zainteresovanost logopeda za programiranje vlastitih terapijskih aplikacija za disleksiju, V Međunarodna naučnostručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih", 21. i 22.6.2014. Tuzla.

30. Maksimović S. (2015). Caesarean Section as Differential and Diagnostic Parameter in Developmental Disorders , 1st International Congress on Psychic Trauma: Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects (PTPPPA 2015), LAAC – Belgrade, IEPSP – Belgrade, , ISBN: 978-86-89431-05-6 (LAAC), Belgrade, May 15 – 16 2015, pp. 253-257.

31. Maksimović S. (2015).Hearing Evaluation in Children with Articulation Disorders,Speech and Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 359-364.

32. Subotić M., Punišić S., Maksimović S. (2016). Diachronic changes of speech quality in serbian language speakers, Medialingvistika. Vыp. 5. Яzыk v koordinatah massmedia: mater. I Meždunar. nauč.-prakt. konf. (6-9 sentяbrя 2016 g. Varna, Bolgariя)/ otv. red. V. V. Vasilьeva. - SPb.: S.-Peterb. gos. un-t, In-t «Vыsš. šk. žurn. i mas. kommunikaciй», 290 s. ISSN 2312-0274. http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Subota N., Milenković S., Pantelić S. (1996). Visual and Verbal Retention in Hearing Impaired Children, 8th World Congress of IOP, Tampere, zbornik apstrakata, str.109.

2. Milenković S., Pantelić S., Subota N. (1996).Auditory Verbal Memory in Hearing Impaired Children, 8th World Congress of IOP, Tampere, zbornik apstrakata, str.110.

3. Radičević V., Pantelić S. (1997). Drawing as a Therapeutic-Diagnostic Index in Multidisciplinary Treatment of Stuttering, The 8th World Congress of the IRMA, Kyoto, Japan, zbornik apstrakata, str. 482.

4. Sovilj M., Pantelić S. (1996). Influece of Speech Enviroment on Developing Auditive Perception and Interrogative Brain Function on Speech and Language Level, 8th World Congress of IOP, Tampere, zbornik apstrakata, str.201.

5. Radičević V., Pantelić S., Radičević Z., Radivojević V. (1998). Reading of Vowels, Voiced and Unvoiced Cosonants and Activity of the Brain, International Journal of Psychophysiology, Abstracts of the 9th World Congress of the International Organization of Psychophysiology, pp. 155, Italy.

6. Radičević V., Pantelić S., Sovilj M. (2000). Reading Aloud of Rhythmed Text and EEG Activity, Fluency Disorders: Theory, Research, Treatment and Self-Help, Proceedings of the Third World Congress of Fluency Disorders, Nyborg, Denmark.

7. Pantelić S. (2004). Application of KSAFA System in Early Habilitation of Speech and Language in Hearing Impaired Children, 18 Hellenic Organization of Hearing Speech Therapy and Communication Disorders, Patra. pp 16-17.

8. Radičević V., Jeličić Lj., Pantelić S. (2004). Lateral Preferention in Pronunciation of the Voice R, 18 Hellenic Organization of Hearing Speech Therapy and Communication Disorders, Patra. pp 23-24.

9. Pantelić S., Barlov I., Stepanović V., Šulovic-Petkovic K., Vujović M. (2006). The Developmental of Total Verbal Communication in Hearing Impaired Children and Audiolinguistics Treatment, First Europien Congress on Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, ISBN: 86-81879-12X, Patra, pp.36-37.

10. Stevanović J., Sovilj M., Pantelić S. (2006). The Analysis of Variation Acoustics Field of Voices Group in Greek Language, First Europien Congress on Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, 2006, ISBN: 86-81879-12X, Patra, pp. 43.

11. Đoković S., Pantelić S., Sovilj M., Isaković Lj. (2006). Speech Perception in Children with Hearing Impairments, First Europien Congress on Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, ISBN: 86-81879-12X, Patra, pp 66-67.

12. Pantelić S., Sovilj M., Stevanović J. (2007) Acoustic Discrimination of Fricative Sound Disorders Before And After Cohelar Implantation The 1st International Symposium in Bosnia and Herzegovina – Cochlear impant in the Function on hearing, language and speech development, Sarajevo 2007, pp. 20-23.

13. Pantelić S. (2007). System KSAFA - Hearing Impairment, The 1st International Symposium in Bosnia and Herzegovina – Cochlear impant in the Function on hearing, language and speech development, Sarajevo, pp. 54-55.

14. Subotić M., Punišić S., Pantelić S. (2008). Ranking of Serbian Language Phonemes According to Level Of Articulation Pathology In Children Aged 10 And 11, Second Europien Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Sofia, 26-28 September, 2008., pp.35-36.

15. Pantelic S., Đokovic S., Barlov I., Bojović J. (2008). Types of Errors in Speech Pereception in Children with Verbal Communication Disorders, Second Europien Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Sofia, 26-28 September, pp. 75-76. 

16.  Maksimović S., Đoković S. (2010). Otoacoustic Emission in Children with Verbal Communication Disorders. Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Book of Abstracts, Ed. M. Skanavis, M. Sovilj, Olimpia, Greece, pp. 66.

17. Bedričić B., Stokić M., Radivojevic Z., Milovanović D., Ostojić M., Raković D., Sovilj M, Maksimović S. (2013). EEG Correlates of Non-Verbal Transpersonal Holistic Psychosomatic Communication, Speech and Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Book of Abstracts ISBN 978-86-81879-44-3 (IEFPS), pp. 17

18. Maksimović S., Đoković S. (2013). Auditory perception - basis of speech and language development. Speech and Language 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Book of Abstracts ISBN 978-86-81879-44-3 (IEFPS), pp. 25.

19. Bedričić B.,Stokić M., Milosavljević Z., Milovanović D., Ostojić M., Raković D., Sovilj M., Maksimović S. (2015). EEG Correlates of Non-Verbal Transpersonal Holistic Psychosomatic Communication, Speech and Language 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 27.

 

Rad u naučnom časopisu

1. Subotić M., Pantelić S. (2002): Akustički korelati percepcije vokala, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, ISSN 0860-1232, ISSN 1428-4960,  VII, Torun, Poljska. str. 49-55.  

2. Subotić M., Punišić S., Sovilj M, Pantelić S., Đoković S. (2004). Stabilnost prozodijskih elemenata govornika, Studia Slavica, ISSN 1428-4960, IX, Torun, Poljska, str. 37-45. 

3. Sovilj M, Subotić M., Punišić S., Pantelić S., Đoković S. (2004).Komparacija Prozodijskih vrednosti govora, Studia Slavica, ISSN 1428-4960, IX, Torun, Poljska, str. 48-54. 

4. Punišić S., Subotić M., Sovilj M, Pantelić S., Đoković S. (2004).Trajanje vokala u prvoj i drugoj fazi akcentovanog sloga, Studia Slavica,  ISSN 1428-4960, IX, Torun, Poljska, str. 56-61.   

5. Subotić M., Punišić S., Sovilj M, Pantelić S., Čabarkapa N. (2008) Govorno jezička baza HABIL, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 14284960, Torun, Poljska, str. 85-92.

6. Punišić S., Subotić M., Čabarkapa N., Sovilj M, Pantelić S. (2008). Analiza strukture jezičkog korpusa govorno jezičke baze HABIL, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 14284960, Torun, Poljska, str. 93-104.

7. Sovilj M, Đoković S., Pantelić S., Subotić M., Punišić S. (2008). Razvoj suglasničkih skupova u artikulacionoj bazi srpskog jezika, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 14284960, Torun, Poljska, str. 105-118.Čabarkapa N. (2014). Asocijativni rečnik dece predškolskog uzrasta; CUŽA, IEFPG, Beograd, Urednik: Maksimović S., ISBN 978-86-81879-47-4 (IEFPG) (strana 118).

 

Monografija nacionalnog značaja    

1. Pantelić S. (2002) Računar i osobe oštećenog sluha, ISSN 1450-653X, ISBN 86-7244-259-X, Zadužbina Andrejević, Beograd. (strana 96).

2. Sovilj M., Bedričić B., Stokić M., Vujović M., Maksimović S., Bojović J., Vukić M., Savić S., Zoraja A., Portić D. (2013). Protokol za optimizavciju dečijih potenciajla za učenje. CUŽA; IEFPG, ISBN 978-86-81879-43-6 (IEFPG).

3. Maksimović S. (2015). Auditivna percepcija i govor. CUŽA; IEFPG, ISBN ISBN 978-86-89431-02-5, (IEFPG). 

 

Poglavlje u knjizi ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja

1. Đoković S., Šabanović S., Pantelić S. (2004). Auditorna neuropatija, Govor i jezik: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika, I, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-07-03, IEFPG, Beograd. str. 343-354. 

2. Pantelić S., Đoković S., Barlov I. (2004). Neonatalni slušni skrining, Govor i jezik: interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika, I, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-07-03, IEFPG, Beograd. str. 355-376.   

3. Sovilj M., Jovičić S., Pantelić S. (2005). Uvod, Otoakustička emisija, Teorija i praksa, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-10-3, IEFPG, Beograd, str. 11-24.   

4. Đoković S., Pantelić S., Mikić B., (2005). Fiziologija kohlee, Otoakustička emisija, Teorija i praksa, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-10-3, IEFPG, Beograd, str. 25-55.   

5. Mikić B., Đoković S., Sovilj M., Pantelić S. (2005). Otoakustičke emisije kod neonatusa, dece i odraslih, Otoakustička emisija, Teorija i praksa, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-10-3, IEFPG, Beograd, str. 122-142.     

6. Pantelić S., Sovilj M., Đoković S., Mikić B. (2005). Primena otoakustičkih emisija u proceni sluha, Otoakustička emisija, Teorija i praksa, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 86-81879-10-3, IEFPG, Beograd, str. 143-171. 

7. Sovilj M., Pantelić S., Punišić S., Đoković S. (2006). Ako ne govornim dobro, ako ne čijem dobro, ko sam, ISBN 86-81879-11-1, IEFPG, Beograd, (str 34).     

8. Punišić B., Pantelić S., Đoković S., Subotić M. (2007). Karakterizacija glasovnih odstupanja - analiza akustičkih obeležja u izgovoru frikativa [š], Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 62-83.        

9. Đoković S., Pantelić S., Sovilj M., Isaković LJ. (2007). Govorna percepcija kod dece oštećenog sluha, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str 189-201. 

10. Pantelić S., Sovilj M., Barlov I., Stepanović V. (2007). Efikasnost KSAFA sistema u razvoju govora i jezika kod slušno oštećene dece, Poremećaji verbalne komunikacije, prevencija, dijagnostika, tretman, Urednik M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-16-0, IEFPG, Beograd, str. 354-383.   

11. Pantelić S., Đoković S., Sovilj M. (2008). Govorna percepcija kod dece sa poremećajima verbalne komunikacije. Govor i jezik, interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika II, Urednici: S. Jovičić, M. Sovilj, ISBN 978-86-81879-23-8, IEFPG, Beograd, str. 62-79. 

12. Đoković, S., Pantelić, S. (2008): Jezička komptencija dece oštećenog sluha kao kriterijum pri upisu u školu, U knjizi, U susret inkluziji – problemi u teoriji i praksi, Urednici D. Radovanović i Z. Matejić-Đuričić, ISBN 978-86-80113-71-5, CIDD, Beograd, str. 277-297.  

13. Maksimović S., Punišić S., Đoković S. (2014). Akustička diskriminacija glasovnih odstupanja frikativa kod dece oštećenog sluha, Ed. N. Dimić, S. Ostojić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

 

Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije nacionalnog značaja

1. Jeličić LJ. (2007). Neonatalni slušni skrining; IEFPG, Urednik. Pantelić S., Beograd, ISBN 978-86-81879-14-6 (strana 74).

2. Šestakov V., Sovilj M. (2007). Sociobiologija i patosociobiologija, IEFPG, Urednik. Pantelić S., Beograd, ISBN 978-86-81879-15-3 (strana 188).

3. Josić S. (2010). Udžbenik za roditelje, Biram da budem mala, CUŽA, IEFPG, Urednik. Maksimović S., Beograd, ISBN 978-86-81879-28-3 (IEFPG), (strana 110).

4. Čabarkapa N. (2010). Verbalne asocijacije dece sa razvojnom disfazijom; CUŽA, IEFPG, Urednici. Maksimović S., Bojović J., Beograd, 978-86-81879-29-0 (IEFPG) (strana 76).

5. Dobrijević N. LJ. (2011). Prenatalni slušni skrining u funkciji predikcije psihofiziološkog razvoja deteta; CUŽA, IEFPG, Urednik. Maksimović S., Beograd, ISBN 978-86-81879-30-6 (strana 118).

6. Dobrijević Jeličić LJ., Vujović M. (2012). Sluh i rana auditivna stimulacija; CUŽA, IEFPG, Urednik. Maksimović S., Beograd, ISBN 978-86-81879-41-2 (strana 108).

7. Selaković M., Sovilj M., Adamović T., Bojović K., Nenadović V. (2011). Protokol prevencije i lečenja poremećaja verbalne komunikacije ponašanja i učenja dece od 0-3 godine, monografija, CUŽA, IEFPG, Urednik. Maksimović S., Beograd, ISBN 978-86-81879-31-3, (strana 122).

8. Stevović N., Stokić M. (2012). KSAFA sistem i tehnika pasivnog izdaha kao metod u   tretmanu mucanja kod dece. Izdavač: CUŽA, IEFPG. Urednik: S.Maksimović. Beograd. ISBN 978-86-81879-37-5.

9. Adamović T. (2012). Funkcija vestibularnog čula u novorođenčeta, Monografija, (Ured.): Maksimović, S., ISBN 978-86-81879-35-1; CUŽA-IEFPG, Draslar Partner, Beograd.

10. Domski N. (2012). Dnevnik jednog audiolingviste, (Ured.): Maksimović, S., Punišić S. ISBN 978-86-81879-38-2; CUŽA-IEFPG, Draslar Partner, Beograd.

11. Čabarkapa N. (2014). Asocijativni rečnik dece predškolskog uzrasta; CUŽA, IEFPG, Beograd, Urednik: Maksimović S., ISBN 978-86-81879-47-4 (IEFPG) (strana 118).

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja

1. Sovilj M., Pantelić S., Đoković S. (1996). Buka i vibracije kao faktori oštećenja sluha, Revija rada, 278/96, 37-43, Beograd.

2. Stokić M., Milosavljević Z., Maksimović S. (2011). Oscilatory brain dynamics during lexical processing, Special education and rehabilitation, Beograd, ISSN 1452-7367, Vol. 10, br 1., 2011, 141-152.

3. Maksimović S., Đoković S., Dimić N. (2011). Poremećaji verbalne komunikacije i otoakustička emisija, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, ISSN 0354-8759, Vol 17(1), Br. 49, str. 1-12.

4. Maksimović S. (2011). Minimalno oštećenje sluha kod dece sa razvojnom disfazijom, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, ISSN 0354-8759, Vol 17(2), Br. 50, str. 205-218.

5. Maksimović S., Dimić N., Đoković S. (2011). Percepcija govora kod dece sa poremećajima verbalne komunikacije, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, ISSN 0354-8759, Vol 17(2), Br. 50, str. 231-242.

6. Maksimović S. (2013). Karakteristike auditivne percepcije kod dece sa poremećajem izgovora, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, ISSN 0354-8759, Vol. 19 (2), Br. 56, 2013., str.  223-236 .

7. Maksimović S. (2013). Supstitucija glasova pri auditivnoj percepciji dece sa poremećajima verbalne komunikacije, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, ISSN 0354-8759, Vol. 19 (3), Br. 57, 2013. , str. 421-432

8. Čabarkapa N., Maksimović S., S. Fatić (2013). Verbalne asocijacije kod emotivno obojenih reči, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, ISSN 0354-8759, Vol. 19 (3), Br. 57, 2013. , str. 529-540.

9. Maksimović S., Punišić S., (2014). Karakteristike govornog izraza i govornih segmenata -aspekt percepcije, Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, ISSN 0354-8759, Vol. 20 (1).

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1. Subotić M., Pantelić S. (2000). Uticaj širine frekvencijskog opsega na percepciju vokala kod slušno oštećene dece, ETRAN (Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku), XLIV konferencija, Sokobanja, zbornika radova, str.427-430;

2. Pantelić S. (2006). Računar, habilitacija i obrazovanje osoba oštećenog sluha, Deca i biblioteke, međunarodni naučni skup, Urednik: A. Vraneš 5-8. Oktobar 2005, ISBN 86-86419-10-0, Beograd, str. 509-522.

3. Đorđević M., Pantelić S., Punišić S., Đoković S. (2006). Prilog sistemu za automatsku klasifikaciju kvaliteta izgovora srpskih fonema, DOGS - digitalna obrada govora i slike, Zbornik radova, ISBN 86-7892-005-X, Vršac, str. 1-4.   

4. Furundžić D., Subotić M., Pantelić S. (2006). Ocena poremećaja govora na nivou fonema primanom neuronskih mreža, DOGS - digitalna obrada govora i slike, Zbornik radova, ISBN 86-7892-005-X, Vršac, str. 10-13.

5. Punišić S., Pantelić S., Subotić M., Đoković S. (2006). Karakterizacija glasovnih odstupanja u globalnom artikulacionom testu, ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, L Konferencija-elekstronski zbornik, Beograd, str. 450-453.     

6. Pantelić S., Đoković S. (2006). Akustička diskriminacija glasovnih odstupanja frikativa /Š/, ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, L Konferencija-elekstronski zbornik, Beograd, str. 454-457. 

7. Furundžić D., Subotić M., Pantelić S. (2007). Primena neuronskih mreža u klasifikaciji poremećaja izgovora frikativa, ETRAN - Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, 51. Konferencija, Herceg Novi, elektronski zbornik, ISBN 978-86-80509-62-4.

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

1. Sovilj M., Pantelić S. (1997). AEPMS kao pokazatelj razvijenosti auditivne percepcije pod uticajem govorno - jezičke stimulacije, VI jugoslovenski kongres za kliničku neurofiziologiju sa međunarodnim učešćem, Herceg Novi, zbornik apstrakata, str. 127.

2. Sovilj M., Pantelić S. (1997). Razvoj govorne komunikacije kod dece predškolskog uzrasta, Jezički razvoj i kultura govora u obrazovanju, Beograd, zbornik apstrakata str. 20.

3. Sovilj M., Pantelić S. (1997). Procena rečnika predškolske dece "Test tri slike", Jezički razvoj i kultura govora u obrazovanju, Beograd, zbornik apstrakata str. 20.

4. Radičević V., Sovilj M., Pantelić S., Đoković S., Subotić M., Đorđević V. (1997). TV kao govorni model, Jezički razvoj i kultura govora u obrazovanju, Beograd, zbornik apstrakata str. 18.

5. Subotić M., Pantelić S., Sovilj M. (1998). Uticaj širine frekvencijskog opsega na percepciju govora kod slušno oštećene dece, I stručno naučni kongres Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa međunarodnim učešćem, zbornik apstrakata, Beograd, str. 36.

6. Pantelić S., Subotić M., Sovilj M. (1998). Percepcija vokala kod slušno oštećene dece, I stručno naučni kongres Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa međunarodnim učešćem, zbornik apstrakata, Beograd, str. 37.

7. Pantelić S. (1998). Uloga ksafametrije u proceni slušnih ostataka koji su značajni za govorno-jezički razvoj slušno oštećene dece, Savetovanje logopeda jugoistočne Srbije "Rana habilitacija i rehabilitacija govora i jezika dece sa oštećenim sluhom i govorom, Svljig, 1998.

8. Pantelić S. (2002). Primena sistema KSAFA u ranoj habilitaciji govora i jezika kod dece oštećenog sluha, Dani defektologa Jugoslavije, Herceg Novi, zbornik rezimea, str. 102.

9. Pantelić S., Đoković S., Subotić M. (2005). TEOAE dece sa oštećenjem sluha, ETRAN-Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, XLIV konferencija, Budva, str. 381-384.    

10. Sovilj M., Pantelić S., Punišić S., Đoković S., Subotić M. (2005). KSAFA sistem u prevenciji invalidizacije dece sa patologijom govora i sluha, X simpozijum Domova zdravlja SCG sa međunarodnim učešćem, Beograd, str. 311.

11. Pantelić S., Sovilj M., Đoković S. (2005). Otoakustička emisija i neonatalni slušni skrining, X simpozijum Domova zdravlja SCG sa međunarodnim učešćem, Beograd, str. 317.

12. Pantelić S., Barlov I. (2005). Otoakustička emisija i sekretorna upala uva, Međunarodni naučni skup ''Specijalna edukacija i rehabilitacija – Koraci i iskoraci'', Beograd, str. 93.

13. Pantelić S., Đoković S., Barlov I. (2006). Sekretorna upala uva i tranzijentna otoakustička emisija, Dani defektologa zajednice Srbije i Crne Gore, zbornik rezimea, Vrnjačka Banja, 2006. str. 25.

 

Odbranjena doktorska disertacija

Pantelić S. (2010) Auditivna percepcija kod dece sa poremećajima verbalne komunikacije, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd;

 

Odbranjen magistarski rad

Pantelić S. (2001). Primena kompjutera kao didaktičkog sredstva u edukaciji i rehabilitaciji osoba oštećenog sluha, Defektološki fakultet, Beograd.

 

Patenti/softveri-domaći

1. Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Subotić M., Punišić S., Pantelić S. i ostali (2010). Sistem za automatsko dijagnosticiranje patologije govora, Projekat: Sistem za objektivnu procenu kvaliteta artikulacije i njegova primena u korekciji patološkog izgovora, Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (6134B), (dokazi: recenzentski list: prof. dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof. dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, tehničko rešenje).

2. Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Subotić M., Punišić S., Pantelić S. i ostali (2010). Radna stanica za merenje kvaliteta sluha QuickSIN testom, Projekat: E-medicine sistem za kontrolu kvaliteta sluha. Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (13011), (dokazi: - recenzentski list: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, tehničko rešenje).

3. Šarić Z., Jovičić S., Sovilj M., Vojnović M., Čabarkapa N., Subotić M., Punišić S., Pantelić S. i ostali (2010). Sistem za proveru sluha putem interneta, Projekat: E-medicine sistem za kontrolu kvaliteta sluha, Projekat finansiran od strane MNTR R Srbije, (13011), (dokazi: - recenzentski list: prof dr Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd i prof dr Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, tehničko rešenje)

4. Bilibajkić, R., Savić, M., Subotić, M., Šarić, Z., Jovičić,  S., Sovilj, M., Maksimović, S., Punišić, S., Čabarkapa, N., Nenadović, V., Buzganović, I., Pavković, I., Vojnović., M., Đorđević, M. (2012). Tehničko rešenje: "e-vežbe za usvajanje pojmova",  decembar 2012, recezenti: Miomir Mijić, Milan Sečujski, Belgrade.

5. Šarić, Z., Subotić, M., Jovičić, S., Sovilj, M., Čabarkapa, N., Punišić, S., Maksimović, S., Bilibajkić, R., Stokić, M., Đorđević, M., Savić, M., Grozdić, Đ., Buzganović, I. (2012). Tehničko rešenje: "KSAFA-D digitalni selektivni amplifikator", decembar 2012, recezenti: Miomir Mijić, Vlada Delić, Belgrade.

6. Bilibajkić, R., Savić, M., Šarić, Z., Jovičić, S., Sovilj, M., Vojnović, M., Čabarkapa, N., Subotić, M., Punišić, S., Maksimović, S., Stokić, M., Grozdić, Đ., Nenadović, V., Pavković, I. (2012). Tehničko rešenje: "Logopedski Elektronski Karton", decembar 2012, recezenti: Vlada Delić, Dragana Šumarac, Belgrade.

7. Šarić Z., Subotić M., Sovilj M., Vojnović M., Bilibajkič R., Grozdić Đ., Jovičić S., Maksimović S., Punišić S. (2014). Tehničko rešenje: "Optimizacija prenosne karakteristike digiralnog selektivnog amplifikatora KSAFA-DO i njegova realizacija u okviru operativnog sistema Windows", decembar 2014, recenzenti: Miomir Mijić, Dragana Šumarac, Belgrade.

8. Subotić, M., Šarić, Z., Bilibajkić, R., Grozdić, Đ., Subotić, I., Punišić, S., Maksimović, S. (2015). Tehničko rešenje: "Telemedicine sistem za interaktivni distalni audiolingvistički tretman osoba sa poremećajima verbalne komunikacije", decembar 2015, recenzenti: Miomir Mijić, Dragana Šumarac, Beograd.

 

Učešće na projektima

1995-2000 „Psiholingvistička istraživanja„ rukovodilac projekta prof. dr Svenka Savić, MNTR, projekat 05T24.

2002-2005 „Multidisciplinarna istraživanja resursa srpskog jezika sa aplikacijama u lingvistici, defektologiji i komunikacijama”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat OI-178.

2003 „Primena KSAFA-sistema u specijalnim školama za decu oštećenog sluha”, primenjeni projekat, finansiran od strane Save the Children, rukovodilac projekta dr Mirjana Sovilj.

2003 „Primena KSAFA-sistema u Zdravstvenom centru Šabac - KSAFA-m aparat i aparat za OAE”, primenjeni projekat, finansiran od strane USAID, rukovodilac projekta dr Miško Subotić

2003 “Centar za zdravo potomstvo“ primenjeni projekat, finansiran od strane Skupština grada Beograda, rukovodilac projekta dr Mirjana Sovilj

2006. „Kako prepoznati problem u verbalnoj komunikaciji i kako pomoći svome detetu”, primenjeni projekat finansiran od strane Ambasada Holandije i ambasade Nemačke, rukovodilac projekta dr Mirjana Sovilj.

2005-2007 „Sistem za objektivnu procenu kvaliteta artikulacije i njegova primena u korekciji patološkog izgovora”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 006134.

2006-2010 „Interdisciplinarna istraživanja govorno-jezičkih resursa srpskog jezika”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 148028G.

2008-2010 „E - medicine sistem za procenu kvaliteta sluha”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 13011. 

2011-2017 „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić, MNTR, projekat 178027.

2011-2017 „E - logoped”, rukovodilac projekta dr Zoran Šarić, MNTR, projekat TR-32032.

2012-2013 „Protokol za optimizaciju dečijih potencijala za učenje”,  rukovodilac projekta dr Mirjana Sovilj, MNTR, 451-03-2372-IP Tip 1/102

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes