-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Dr sci Marijana Panić

Diplomirala je 1994. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju  (bivši Dektološki) u Beogradu, magistrirala je  1999. godine, a doktorirala je 2004. Radnu, istraživačku i naučnu karijeru pretežno u oblasti govora, jezika, čitanja i pisanja započela je u Zavodu za psihofiziloške poremećaje i govornu patologiju u Beogradu 1997 godine, a nastavila u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu 1999, a od 2007. radi i u Centru za unapređenje životnih aktivnosti. Uža stručna oblast su joj specifični poremećaji u savladavanju školskih veština (poremećaji čitanja, pisanja i računanja).

Kao istaknuti stručnjak po pozivu (2002.), bila je angažovana u ostvarivanju dela praktične nastave na osnovnim studijama Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu iz nastavno naučne discipline Klinička logopedija 2 i logopedske vežbe. Odlukom Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača iz Kruševca izabrana je 2007. u zvanje profesora strukovnih studija u oblasti Pedagogije za nastavne predmete: Deca na bolničkom lečenju i Rad sa decom sa posebnim potrebama. Predavač je u dva akreditovana programa kod Zdravstvenog Saveta Republike Srbije pod nazivom:“Specifični poremećaji školskih veština-prevencija, dijagnostika i tretman“, i „Primena KSAFA sistema u dijagnostici i tretmanu poremećaja sluha, govora i jezika, pažnje, ponašanja i učenja“. Bila je učesnik Organizacionih odbora 4 Kongresa: Govor i jezik na pragu trećeg milenijuma (1999.), Govor i jezik (2004., 2013., 2015).

U zvanje istraživač saradnik izabrana je 1999 na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Defektološki), a kod Ministarstva za nauku je izabrana u zvanje naučni saradnik 2014 godine.

Od 2001. godine učestvuje u većem brojem naučnih projekata kod Ministarstva za nauku Republike Srbije. 

 

Reprezentativne reference:

- Mitić M (2004). Specifičnosti razvoja perceptivnih, govorno- jezičkih i grafomotornih sposobnosti u odnosu na simtomatologiju disgrafije. Doktorska disertacija. Defektološki fakultet. Univerzitet u Beogradu.

- Mitić M (2006). DISLEKSIJA: Istorijski osvrt, prevalencija i uzroci nastanka. Socijalna misao, ISSN-0354-401X, br. 1, Beograd, str 161-178

- Mitić M (2006). DISLEKSIJA: Razvoj sposobnosti čitanja i simptomatologija disleksije. Nastava i vaspitanje, ISSN 0547-333-0 UDK- 376.36 str.70-84, br. 1, str 70-84

- Golubović S., Panić M. (2013): Diagnosis of Dyslexia from Preschool to Adolescent, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research II, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC&IEPSP, Belgrade, pp. 239-261.

- Panić M., Daničić M. (2011): Genetic Basis of Dyslexia, Diagnosis and Treatment. Speech and Language. Interdisciplinary Research III. Editors: Jovicic S. And Sovilj M. Belgrade, LAAC@IEPSP. ISBN 978-86-81879-33-7, pp. 399-415.

- Panić M., (2014): Praćenje i ocenjivanje dece sa poremećajima u čitanju i pisanju. Beogradska defektološka škola. ISSN 0354-8759. Vol.20 (30), br. 60, 2014, str. 651-664.

- Panić, M., Đorđević, V., Nenadović, V. (2016). Importance of early speech and language treatment for the prevalence of school skills disorders. In: Treatment of Verbal Communication Disorders in Children with Combined Pathology, Ed: Punišić, S., Maksimović, S., Nenadović, V., ISBN 978-86-89431-13-1, LAAC & IEPSP, pp. 261-312. 

 

Celokupan spisak objavljenih radova - link

Učešće na projektima - link

 

Publikovani radovi 

 

Monografska studija/poglavlјe u knjizi  ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Mitić M., Golubović S. (2008): Graph Motor Ability in Children with Phonological Disorders, Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, P.A.L.O., IEPSP, Editors, Mirjana Sovilj, Mimis Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), str 226-240.

2. Mitić M., Golubović S. (2008): Specificy of Visual Perception in Children with Developmental Phonological Disorder, Verbal Communication Disorders, prevention, detection, treatment, P.A.L.O., IEPSP, Editors, Mirjana Sovilj, Mimis Skanavis, ISBN 978-960-930497-9 (P.A.L.O.), ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), str 241-252.

3. Đorđevic, Panić M. (2011): Adverts and Prepositions Level Adoption in Children with Developmental Verbal Apraxia and Developmental Phonological Disorders. Verbal Communication Quality. Interdisciplinary Research I. Editors: Slobodan T. Jovicic and Misko Subotic. VACC@iepsp. Belgrade, ISBN 978-86-81879-34-4. pp 300-317

4. Panić M.,Daničić M. (2011): Genetic Basis of Dyslexia, Diagnosis and Treatment. Speech and Language. Interdisciplinary Research III. Editors: Jovicic S. And Sovilj M. Belgrade, ISBN 978-86-81879-34-4pp. 399-415, 2011

5. Panić M., Đorđevic V. (2013): Lexical Development in Children with Phonological Disorders, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research II, ISBN 978-86-81879-46-7,LAAC&IEPSP, Belgrade, pp. 185-205

6. Golubovic S., Panić M. (2013): Diagnosis of Dyslexia from Preschool to Adolescent, Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research II, ISBN 978-86-81879-46-7, LAAC&IEPSP, Belgrade, pp. 239-261

7. Đorđević V., Panić M. (2013): Adverbs and Prepositions Level Adoption in Children with Developmental Verbal Apraxia and Developmental Phonological Disorders. Verbal Communication Quality. Interdisciplinary Research I. Edited by Slobodan T. Jovičić and Miško Subotić. LAAC@IEPSP. ISBN 978-86-81879-42-9. Belgrade, pp. 300-317. 

8. Panić, M., Đorđević, V., Nenadović, V. (2016). Importance of early speech and language treatment for the prevalence of school skills disorders. In: Treatment of Verbal Communication Disorders in Children with Combined Pathology, Ed: Punišić, S., Maksimović, S., Nenadović, V., ISBN 978-86-89431-13-1, LAAC & IEPSP, pp. 261-312. 

9. Đorđević, V., Panić, M., Golubović. (2016). Phonetic characteristics in children with verbal apraxia. In: Multidisciplinary Approach to Diagnostics of Verbal Communication Disorder, Ed. Sovilj, M., Maksimović, S., Punišić, S., ISBN 978-86-89431-11-7,  LAAC & IEPSP, pp. 297-358. 

10. Pavković, I., Jeličić, Lj., Panić, M. (2016). Monitoring of school success and social integration of deaf children after the treatment. In: Treatment of Verbal Communication Disorders in Children with Combined Pathology, Ed: Punišić, S., Maksimović, S., Nenadović, V., ISBN 978-86-89431-13-1LAAC & IEPSP, pp. 313-363.

 

Rad u međunarodnom časopisu verifikovan posebnom odlukom

1. Kovačević Gavrilović V., Mitić M. (2004): Specifičnosti leksičke razvijenosti dece predškolskog uzrasta. Pedagogija. Časopis foruma pedagoga Srbije i Crne Gore. YU ISSN 0031- 3807, LIX, Beograd, br.4, pp 59-69.

2. Mitić M. (2006): Poremećaji ponašanja dece sa disgrafijom na mlađem školskom uzrastu. Pedagogija. Časopis foruma pedagoga Srbije i Crne Gore. YU ISSN 0031- 3807, LIX, Beograd,  br.2., str. 205-210.

3. Panić M., Đorđević V. (2015): Uticaj fonološke razvijenosti na sposobnost čitanja. Nastava i vaspitanje. ISSN 0547-333-0, br.4, str.

 

Radovi na međunarodnom skupu

1. Mitić M. (2006): Razvoj fonološke svesnosti kod dece predškolskog uzrasta u cilju prevencije poremećaja čitanja. Deca i biblioteke. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu od 5.-9 oktobra 2005. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Bibliotekarsko društvo Srbije. ISBN 86-86419-10-0, str. 545-554.

2. Panić M., Đorđevic V., Todorovic S. (2013): Ability of nomination in children with phonological disorders. Proceeding Speech and Language 2013, ISBN 978-86-81879-45-0,  4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, pp 269-274

3. Todorović S., Đorđevic V., Panić M. (2013): Linquistic Capacity of Children with Di George Syndrome, Proceeding Speech and Language 2013, ISBN 978-86-81879-45-0, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language pp 346-351

4. Đorđević V., Panić M. (2015): Neuropsychological features of developmental verbal apraxia. SPEECH AND LANGUAGE 2015. 5th International Conference on Fundamental and Aplied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp.xx-xx.

5. Đorđević V., Panić M. (2015): Pronouns and adjectives acquistion in preeschool children with speech and language pathology. SPEECH AND LANGUAGE 2015. 5th International Conference on Fundamental and Aplied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp.xx-xx. 

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Mitić M., Golubović S.(1999): The developmental abilities of children with dysgraphia. XI International Congress of EMG and Clinical Neuropsychology. Prague. Czech Republic. September 7-11, ISSN 1338-2457, pp.168

2. Mitić M.(1999): Hand Lateralization children with dysgraphia. 61 st Annual Assembly in Washington with the 13 th World Congress of the International Federation of Physical Medicine and Rehabilitation. Archieves of Physical Medicine and Rehabilitation. November 11-14, Washington, USA, Vol 80, No 9, pp. 1165.

3. Đorđević V., Panić M. (2014): Acquistion of Prepositions in Develpmental Verbal Apraxia and Developmental Phonological Disorders. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders. Varna. Bulgaria. September 5th-7th.  ISBN 978-954-577-976-3, pp. 67

4. Žikić V., Golubović S., Panić M.(2014): Perceptual Skills in Children with Scholastic Skills Disorder. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders. Varna. Bulgaria. September 5th-7th. ISBN 978-954-577-976-3, pp. 76

 

Poglavlјe u knjizi ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja

1. Mitić M. (2003): Razvijenost sposobnosti glasovne analize i sinteze kod dece predškolskog uzrasta. Govor i Jezik. Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, ISBN 86-81879-06-5, str. 550- 559.

2. Subotić M, Punišić S, Pantelić S., Čabarkapa N., Mitić M., Vasić N., Milenković S. (2003): Govorna baza podataka srpskog jezika. Govor i Jezik. Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, ISBN 86-81879-06-5, str. 550- 559

3. Mitić M. (2005): Uticaj poremećaja auditivne percepcije na pojavu disgrafije. Govor i jezik. Fundamentalni i primenjeni aspekti jezika i govora. Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, ISBN 86-81879-08-1, str. 189- 192.

 

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja

1. Mitić M., Kovačević Gavrilović V. (2005): Razvijenost aktivnog leksičkog fonda dece predškolskog uzrasta. Nastava i vaspitanje. Časopis foruma pedagoga Srbije i Crne Gore br. 2-3, ISSN 0547-333-0 UDK- 37, str. 295-302.

2. Mitić M. (2006): Disleksija- razvoj sposobnosti čitanja i simptomatologija disleksije. Nastava i vaspitanje, br.1, 2006, ISSN 0547-333-0 UDK- 376.36 str.70-84

3. Đorđević V., Panić M. (2014): Usvojenost padežnog sistema kod dece sa govorno jezičkom patologijom. Pedagogija, br.2, UDK-37, ISSN 0031-3807, Beograd, str. 251-260.

4. Panić M., Đorđević V. (2015): Artikulacioni poremećaji kod dece mlađeg školskog uzrasta. Pedagogija. Br.3 ISSN 00381-3807, UDK-, str. 

 

Rad u  časopisu nacionalnog značaja

1. Mitić M. (2006): DISLEKSIJA: Istorijski osvrt, prevalencija i uzroci nastanka. Socijalna misao, ISSN-0354-401X, br. 1, Beograd, str 161-178

2. Mitić M. (1999): Patologija verbalne komunikacije kod dece i odraslih (Dr Slavica Golubović, Klinička logopedija II, Univerzitet u Beogradu, 1998) Beogradska defektološka škola, br.1, ISSN 0354-8759, str. 153- 154, stručni prilog.

3. Mitić M. (1999): Analiza sposobnosti vizuelne percepcije kod dece mlađeg školskog uzrasta primenom testa razvojnih sposobnosti ACADIA, Beogradska defektološka škola, br.2-3, ISSN 0354-8759, UDK- 376.1, str. 165-172

4. Mitić M., Golubović S. (2000): Primena testa slobodnih asocijacija kod dece sa disgrafijom, Beogradska defektološka škola br.2-3, ISSN 0354-8759, UDK- 372.6, str 44- 48.

5. Panić M., Golubović S., Đorđević V. (2013): Razvoj govora i jezika kod dece sa fonološkim poremećajima. Beogradska defektološka škola. ISSN 0354-879. Vol. 19(3). Br 57, 365-554, str. 411-420

6. Panić M. (2014): Praćenje i ocenjivanje dece sa poremećajima u čitanju i pisanju. Beogradska defektološka škola. ISSN 0354-8759. Vol.20 (30), br. 60, 2014, str. 651-664.

 

Odbranjena doktorska disertacija

Mitić M. (2004). Specifičnosti razvoja perceptivnih, govorno-jezičkih i grafomotornih sposobnosti u odnosu na simptomatologiju disgrafije, Defektološki fakultet, Beograd.

 

Odbranjen magistarski rad

Mitić M. (1999). Korelacija govorno-jezičke razvijenosti, zrelosti rukopisa i lateralizovanosti pokreta kod dece sa disgrafijom, Defektološki fakultet, Beograd.

 

Učešće na projektima

2002-2005 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Multidisciplinarna istraživanja govorno-jezičkih resursa srpskog jezika sa aplikacijama u lingvistici, defektologiji i komunikacijama”, MNTR, projekat OI-1784.

2006-2010 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja govorno-jezičkih resursa srpskog jezika”, MNTR, projekat 148028G.

2011-2017 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027.

2011-2017 Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „E-logoped”, MNTR, projekat 32032.

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes