-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Dr sci Tatjana Adamović

 

Diplomirala je 2001. na Defektološkom fakultetu u Beogradu, magistrirala u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu 2010. godine a akademsko zvanje doktora neuronauka stekla je na istom Univerzitetu 2015. godine. Odlukom Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije izabrana je za naučnog saradnika 2016. godine. Radnu, istraživačku i naučnu karijeru pretežno u oblasti logopedije započela je u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora “Đorđe Kostić” u Beogradu, gde se i dalje aktivno bavi habilitacijom i rehabilitacijom dece sa poremećajima u razvoju sluha, govora, jezika, ponašanja i učenja. Od 2011. godine, izborom u zvanje istraživač-saradnik, biva angažovana i u Centru za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu. Kao doktorand, svoje naučno interesovanje fokusirala je na oblast neuronauka i multidisciplinarno istraživanje normalnog i patološkog razvoja verbalne komunikacije kod dece u razvojnom periodu. Ispitujući plač novorođenčeta, kao i funkciju vestibularnog i kohlearnog čula kod beba neposredno po rođenju, postavila je standarde i prepoznala nove dijagnostičke procedure koje bi se u budućnosti mogle koristiti u ranoj detekciji i dijagnostici poremećaja, ne samo sluha, govora i jezika, već i sveopštih neuro i psihofizioloških sposobnosti deteta od 0-12 meseci.  Druga oblast naučno-istraživačkog rada bila je usmerena na izučavanje auditivne percepcije, memorije i učenja u prenatalnom periodu, kao i na razvoj modela rane postnatalne govorne i auditivne stimulacije. 

Do sada ima preko 70 objavljenih naučnih i stručnih radova uključujući i radove objavljene u časopisima sa SCI liste. Autor/koautor je 2 monografije i urednik interdisciplinarne monografske studije međunarodnog karaktera. Jedan je od realizatora programa za stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu (’’Inkluzija po meri deteta’’ rb.360, K3), akreditovanog od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Od 2008. godine, rukovodilac je organizacione celine u okviru polikliničke službe Instituta i član tima za kvalitet po standardima SRPS ISO 9001: 2008. Od 2012. godine, učestvuje u edukaciji mladog defektološkog kadra kao koordinator za realizaciju domaćeg kursa prve kategorije "Primena KSAFA sistema u dijagnostici i tretmanu poremećaja sluha, govora, jezika, ponašanja i učenja", akreditovanog od strane Zdravstvenog saveta Srbije. 

Aktivan je učesnik međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova. Bila je član Organizacionog odbora nekoliko Internacionalnih konferencija: Second european congress of early prevention in children with verbal communication disorders, Sofia, 2008.; 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 2009.; Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Olympia, 2010.; 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 2013.; 1th International Congress on Psychic Trauma: Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects-PTPPPA, Belgrade, 2015.; i 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 2015. Član je Udruženja logopeda Srbije od 2007. a Udruženja Komora logopeda Srbije od 2011. godine. Takođe je član Svegrčkog Udruženja za govornu terapiju - P.A.L.O, i Društva za habilitaciju govora i jezika slušno i govorno oštećenih lica. Od 2002. godine zvanično učestvuje u nekoliko projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije.

 

Reprezentativne reference:

- Adamović T., Kosanović R., Madić D., Ribarić-Jankes K., Sovilj M.,  Đoković S. (2015). Correlation between Balance Ability and Speech-Language Development in Children. Collegium Antropologicum. ISSN 0350-6134. 2015; 39 (Suppl 1): 11-20. 

- Bala G., Adamović T., Madić D., Popović B. (2015). Effects of acute  Physical Exercise on Mathematical Computation depending on the Parts of the Training in Young Children. Collegium Antropologicum. ISSN 0350-6134. 2015; 39 (Suppl 1): 29-34.

- Adamović T., Sovilj M. (2013). Balance skills in dysphasic children and children with normal verbal communication development. Verbal Comunication Quality-Interdicsiplinary Research II, (Eds): S., Jovičić, M., Subotić, M., Sovilj; LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-46-7, pp. 206-222.

- Adamović T. (2012). Funkcija vestibularnog čula u novorođenčeta, CUŽA-IEFPG, Draslar Partner, Beograd, ISBN 978-86-81879-35-1, str. 84.

- Adamović T., Sovilj M. (2012). Poremećaji vestibularne funkcije kod dece. Beogradska defektološka škola, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 372.76, ISSN 0354-8759, br. 54, 18(3): 535- 555.

- Adamović T., Ribarić-Jankes K., Sovilj M. (2011).  Correlation between vestibular and cochlear function in newborns, Special Education and Rehabilitation, (Eds.): Vučinić, V., FASPER-CIDD, Belgrade, ISSN 1452-7367, 10(4): 551-571.

- Adamović T., Sovilj M. (2011). Opportunities and potential significance of vestibular function tests in neonates, Verbal Comunication Quality-Interdicsiplinary Research I, (Eds): S., Jovičić, M., Subotić, LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-34-4, pp. 217-233.

- Adamović T., Sovilj M., Ljubić A. (2011). Examination of vestibular function in newborn as an additional method of neonatal hearing screening, Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, October 21th-23th, 2010, Ancient Olympia, Greece, Proceedings, (Eds): Skanavis M., Sovilj M., Bojanova V., LAAC, IEPSP, PALO, NBU; Belgrade, ISBN 978-86-81879-32-0, pp. 21-25.

- Adamović T., Sovilj M. (2009). The characteristics and connection of vestibular and auditive response in newborn, Speech and Language-interdisciplinary research III, (Eds): Jovičić, S., Sovilj, M., LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-27-6, pp. 430-445. 

- Adamović T., Sovilj M., Ribarić-Jankes K. (2008). Značaj ispitivanja reaktibilnosti vestibularnog aparata novorođenčeta u audiološkoj i logopedskoj dijagnostici. U knjizi: S. Jovicic, M. Sovilj (urednici). Govor i jezik, interdisciplinarna istrazivanja srpskog jezika II, CUŽA, IEFPG, Beograd, ISBN 978-86-81879-23-8, str. 215-229.

 

Celokupan spisak objavljenih radova

Učešće na projektima

 

Publikovani radovi 

 

Monografska studija/poglavlјe u knjizi  ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Adamović T., Sovilj M. (2009). The characteristics and connection of vestibular and auditive response in newborn, Speech and Language-interdisciplinary research III, (Eds): Jovičić, S., Sovilj, M., LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-27-6, pp. 430-445.

2. Adamović T., Sovilj M. (2011). Opportunities and potential significance of vestibular function tests in neonates, Verbal Comunication Quality-Interdicsiplinary Research I, (Eds): S., Jovičić, M., Subotić, LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-34-4, pp. 217-233.

3. Pavković I., Adamović T. (2011). The views and the problems of hearing and hearing impaired students in mastering the Serbian language and mathematics courses, Verbal Comunication Quality-Interdicsiplinary Research I,(Eds): S., Jovičić, M., Subotić, LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-34-4, pp. 317-334.

4. Adamović T., Sovilj M. (2013). Balance skills in dysphasic children and children with normal verbal communication development. Verbal Comunication Quality-Interdicsiplinary Research II, (Eds): S., Jovičić, M., Subotić, M., Sovilj; LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-46-7, pp. 206-222.

5. Jankovic-Raznatovic S., Plesinac S., Rakic S., Plecas D., Sovilj M., Adamovic T., Cecez Dj., Dobrijevic Lj. (2013). Prenatal sound stimulation and fetal middle cerebral alrterypulsatility index. Verbal Comunication Quality-Interdicsiplinary Research II, (Eds): S., Jovičić, M., Subotić, M., Sovilj; LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-46-7, pp. 534-550.

6. Adamović T., Jeličić M., Subotić M. (2016). Early postnatal diagnostics in the prevention of psychophysiological disorders. PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHILD DEVELOPMENT: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects,(Eds): Sovilj M., Jeličić Lj., Adamović T.; ISBN 978-86-89431-12-4, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 197-260.

7. Jeličić Lj., Adamović T., Veselinović I. (2016). Neurophysiological basis of prenatal auditory perception development. PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHILD DEVELOPMENT: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects,(Eds): Sovilj M., Jeličić Lj., Adamović T.; ISBN 978-86-89431-12-4, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 31-92.

8. Maksimović S., Đoković S., Adamović T. (2016). Auditory system as a function of children`s speech and language development. MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATION DISORDERS, (Eds): Sovilj M., Maksimović S., Punišić S.; ISBN 978-86-89431-11-7, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 207-296.

9. Stokić M., Čukić M., Adamović T. (2016). Electrophysiological basis of human verbal memory. ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF FUNCTIONAL SPEECH-LANGUAGE SIGNAL PROCESSING,(Eds): Jeličić Lj., Stokić M., Subotić M.; ISBN 978-86-89431-15-5, LAAC, IEPSP, Belgrade, pp. 63-130.

 

Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog  značaja

1. Sovilj M., Jeličić Lj., Adamović T. Editors (2016). PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHILD DEVELOPMENT: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, ISBN 978-86-89431-12-4, LAAC, IEPSP, Belgrade, (pages 355).

 

Rad u međunarodnom časopisu 

1. Sovilj M., Adamovic T., Stevovic N., Barlov I., Jelicic Lj., Vujovic M., Pavkovic I., Aleksic M. (2007). Procedures of Diagnostics and Early Stimulative Treatment in the Prelingual Period. Int. J. Prenatal and Perinatal Phychology and Medicine, ISSN 0943-5417, Vol.19, (3-4): 159-169.

  2. Plesinac S., Jankovic S., Plecas D., Antonovic O., Adamovic T., Sovilj M. (2013). Change of Pulsatility Index of the Fetal Middle Cerebral Artery after Auditory Stimulation in No Risk Pregnancies and in Pregnancies with Gestational Hypertension. Clinical and Experimental Hypertension, Informa Healthcare USA, Inc., ISSN 1064-1963, 35 (8): 628-631.

  3. Jankovic-Raznatovic S., Dragojevic-Dikic S., Rakic S., Nikolic B., Plesinac S., Tasic L., Perisic Z., Sovilj M., Adamovic T., Koruga Dj. (2014). Fetus Sound Stimulation: Cilia Memristor Effect of Signal Transduction. BioMed Research International, Volume 2014, Article ID 273932, 6 pages, ISSN 2314-6141 (online), http://dx.doi.org/10.1155/2014/273932.

  4. Adamović T., Kosanović R., Madić D., Ribarić-Jankes K., Sovilj M.,  Đoković S. (2015). Correlation between Balance Ability and Speech-Language Development in Children. Collegium Antropologicum. ISSN 0350-6134. 2015; 39 (Suppl 1): 11-20. 

  5. Bala G., Adamović T., Madić D., Popović B. (2015). Effects of acute  Physical Exercise on Mathematical Computation depending on the Parts of the Training in Young Children. Collegium Antropologicum. ISSN 0350-6134. 2015; 39 (Suppl 1): 29-34.

 

Radovi na međunarodnom skupu

1. Sovilj M., Adamovic T., Subotic M., Stevovic N. (2005). Newborn’s cry in risk and normal pregnancies, The 4th International workshop Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications (MAVEBA), Firenze, Italy., October 29-31, 2005, Proceeding, (Ed): Manfredi C., Firenze university press, ISBN 88-8453-319-8 (print), pp. 101-104.

2. Stevovic N., Sovilj M., Adamovic T. (2005). Frequency of consonants and sound connections in prelingual period from 0 – 6 months of age, 2nd International Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, 2005, Belgrade, SCG, Proceeding, (Eds): Jovicic S., Sovilj M., IEPSP, ISBN 86-81879-09-X, pp. 100-103.

3. Sovilj M., Adamovic T., SuboticM., Stevovic N. (2005). Newborn`s cry in the function of prediction of verbal communication, 2nd International Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, 2005, Belgrade, SCG, Proceeding, (Eds): Jovicic S., Sovilj M., IEPSP, ISBN 86-81879-09-X, pp. 21-24.

4. Sovilj M., Adamovic T., Subotic M. (2006). Voice parameters in the function of the assessment of newborn`s psychophysiological status, The 5th International Conference on Voice Physiology and Biomechanics (ICVPB), Tokyo, Japan, July 12-14, 2006, Proceeding, Tokyo University Press, pp. 21-24. 

5. Adamović T., Ribarić-Jankes K., Sovilj M., Ljubić A., Antonović O., Babac S., Bojović J. (2008). Assessment of vestibular function in newborns, Second european congress of early prevention in children with verbal communication disorders, Sofia, Bulgaria, September 26-28, 2008, Proceeding, (Eds): Sovilj M., Bojanova V.,  Skanavis M., Pantelić S., IEPSP, LAAC, NBU, PALO, Belgrade, Sofia, Patra, ISBN: 978-86-81879-22-1, pp. 42-48.

6. Adamović T., Sovilj M., Jeličić Lj., Subotić M. (2008). Comparative analysis of newborn's cry coefficients and values of prenatal hearing screening. First European Congress of prevention, diagnostics and treatment of Verbal communication disorders, Patra Grece, Proceeding (Eds): Sovilj, M. Skanavis, M., ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), ISBN 978-960-930497-9 (P.A:L.O.), pp. 191-198.  

7. Sovilj M., Adamović T., Jeličić Lj. (2008). Early diagnostics and treatment in the prelingual period, First European Congress of prevention, diagnostics and treatment of Verbal communication disorders, Patra Grece, Proceeding , (Eds): Sovilj, M. Skanavis, M., ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP), ISBN 978-960-930497-9 (P.A:L.O.), pp. 69-79.

8. Adamovic T., Sovilj M., Ribaric-Jankes K., Ljubic A. (2009). Sound and psychophysiological reactibility immediately after birth, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,  Belgrade, Serbia, November 13-14, Proceeding, (Eds): Sovilj, M. & Jovičić, S., IEPSP, LAAC, ISBN 978-86-81879-26-9, pp. 126-133.

9. Adamović T., Ribarić-Jankes K., Sovilj M. (2011). Newborn`s reflexes as indicator of vestibular apparatus maturity in the first days after birth, Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, October 21th-23th, 2010, Ancient Olympia, Greece, Proceedings, (Eds): Skanavis M., Sovilj M., Bojanova V., LAAC, IEPSP, PALO, NBU; Belgrade, ISBN 978-86-81879-32-0, pp. 26-31. 

10. Adamović T., Sovilj M., Ljubić A. (2011). Examination of vestibular function in newborn as an additional method of neonatal hearing screening, Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, October 21th-23th, 2010, Ancient Olympia, Greece, Proceedings, (Eds): Skanavis M., Sovilj M., Bojanova V., LAAC, IEPSP, PALO, NBU; Belgrade, ISBN 978-86-81879-32-0, pp. 21-25. 

11. Adamović T., Sovilj M., Antonović O. (2012). Kohlearni odgovori kod terminske novorođenčadi. III Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 23-24.06.2012., Zlatibor, Tematski zbornik, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF, Tuzla, ISSN 1986-9886, str. 719-728. 

12. Adamović T., Ribarić-Jankes K., Sovilj M. (2012). Procjena posturalnog refleksa kod beba neposredno po rođenju.  III Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 23-24.06.2012., Zlatibor, Tematski zbornik, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF, Tuzla, ISSN 1986-9886, str. 709-718. 

13. Adamović T., Sovilj M., Ribarić-Jankes K. (2013). Movement and Speech. Conference Speech and Language-4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, October 25th-26th, 2013, Belgrade, Serbia, Proceedings, (Eds): Sovilj M., Subotić, M., LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 65-71. 

14. Plesinac S., Jankovic S., Plecas D., Antonovic O., Adamovic T., Sovilj M. (2013). Fetal auditory stimulation and the change of pulsatility index of the fetal middle cerebral artery. Conference Speech and Language - 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, October 25th-26th, 2013, Belgrade, Serbia, Proceedings, (Eds): Sovilj M., Subotić, M., LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 50-54. 

15. Jankovic-Raznatovic S., Plesinac S., Sovilj M., Adamovic T., Plecas D., Cecez Dj., Dobrijevic Lj., Koruga Dj. (2013). Change of pulsatility index of middle cerebral artery after prenatal sound stimulation in no risk term pregnancies. Conference Speech and Language - 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, October 25th-26th, 2013, Belgrade, Serbia, Proceedings, (Eds): Sovilj M., Subotić, M., LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 275-278.

16. Adamovic T., Sovilj M., Ribaric-Jankes K. (2014). Vestibular activity at birth as a predictor of verbal communication development. The 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders. September, 5th-7th, 2014; Varna, Bulgaria. Proceedings. (Eds): D. Popov, M. Subotić, M. Sovilj, M. Skanavis. Konstantin Preslavski University Bulgaria. ISBN 978-619-201-063-8, pp. 194-199. 

17. Adamovic T., Ribaric-Jankes K., Sovilj M. (2014). Testing techniques of vestibular function in children. The 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders. September, 5th-7th, 2014; Varna, Bulgaria. Proceedings. (Eds): D. Popov, M. Subotić, M. Sovilj, M. Skanavis. Konstantin Preslavski University Bulgaria. ISBN 978-619-201-063-8, pp. 242-245.

18. Adamović T., Todorović S., Sovilj M. (2015). Motoric abilities as an important factor of speech and language development in preschool children. VI Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 19-21.06.2015; Ohrid. Tematski zbornik. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF. ISSN 1986-9886. Tuzla, pp. 41-48.

19. Todorović S., Adamović T., Djoković S. (2015). Effect of the duration of postoperative speech and language therapy on understanding of the verbal order in cochlear implanted children.VI Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 19-21.06.2015; Ohrid. Tematski zbornik. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF. ISSN 1986-9886. Tuzla, pp. 320-328.

20. Adamovic T., Sovilj M., Dobrijevic Lj., Plesinac S., Jankovic-Raznatovic S., Vujovic M. (2015). Comparative analysis of the values of prenatal hearing screening in relation to the way of conception. 1th International Congress on Psychic Trauma: Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects-PTPPPA. May, 15th-16th, 2015; Belgrade, Serbia. Proceedings. (Ed): G. Brekhman, M. Sovilj, D. Raković. IEFPG, LAAC. ISBN 978-86-89431-05-6. Belgrade, pp. 280-285.

21. Adamović T., Todorović S., Sovilj M. (2015). Onset of speech in children whose vestibular function was tested at birth. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. Proceedings. (Eds): M. Sovilj, M. Subotić, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp.288-294.

22. Todorović S., Adamović T., Đoković S. (2015). The theory of mind and laguage skills in hearing impaired children. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. Proceedings. (Eds): M. Sovilj, M. Subotić, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp.349-353.

23. Adamović T., Todorović S., Sovilj M. (2016). Impact of hearing impairment on psychophysiological potentials in preschool children. VII Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 24.-26.06.2016; Tuzla, Bosna i Hercegovina. Tematski zbornik. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF. ISSN 1986-9886. Tuzla, pp. 115-124.

24. Todorović S., Adamović T., Nenadović V. (2016). Rate of postoperative speech and language therapy and the development of verbal order understanding in cochlear implanted children. VII Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 24.-26.06.2016; Tuzla, Bosna i Hercegovina. Tematski zbornik. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF. ISSN 1986-9886. Tuzla, pp. 175-182.

25. Adamović T., Todorović S., Sovilj M. (2016). Impact of hearing impairment on psychophysiological potentials in preschool children. VII Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 24.-26.06.2016; Tuzla, Bosna i Hercegovina. Tematski zbornik. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF. ISSN 1986-9886; Tuzla, pp. 115-124.

26. Todorović S., Adamović T., Nenadović V. (2016). Rate of postoperative speech and language therapy and the development of verbal order understanding in cochlear implanted children. VII Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 24.-26.06.2016; Tuzla, Bosna i Hercegovina. Tematski zbornik. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF. ISSN 1986-9886; Tuzla, pp. 175-182.

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Adamović T., Ribarić-Jankes K., Sovilj M., Ljubić A., Antonović O. (2010). The vestibular function in newborn. Clinical Neurophysiology, Elsevier Inc.; ISSN 1388-2457, 121(4), pp. e14.

2. Adamović T., Sovilj M., Ribarić-Jankes K., Ljubić A., Antonović O. (2011). Neurophysiologic response in newborn as a predictive factor of hearing impairment. Clinical Neurophysiology, Elsevier Ireland Ltd.; ISSN 1388-2457, 122(7), pp. e5.

3. Adamović T., Ribarić-Jankes K., Sovilj M., Ljubić A. (2011). Karakteristike labirintarnog refleksa ispravljanja glave kod zdrave novorođenčadi, Simpozijum kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem, novembar, 4.-5. 2011, Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka (Ured.): Ž. Martinović; Udruženje za kliničku neurofiziologiju SCG, ISBN: 978-86-901989, str. 57-58.  

4. Adamovic T., Ribaric-Jankes K., Sovilj M., Ljubic A. (2012). Characteristics of head righting reflex in healthy new-borns. Clinical Neurophysiology, Elsevier Ireland Ltd., ISSN 1388-2457, 123(7) pp. e84.

5. Adamović T., Sovilj M., Ribarić-Jankes K., Ljubić A., Antonović O. (2012). Komparativna analiza refleksa ispitanih kod beba neposredno po rođenju. Simpozijum kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem, Novembar, 2.-3. 2012, Beograd, Srbija, Knjiga apstrakata, (Ured.): Ž. Martinović; Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije i Crne Gore, str. 52-53. 

6. Adamovic T., Sovilj M., Ribaric-Jankes K., Ljubic A., Antonovic O. (2013). Comparative analysis of reflexes tested in babies immediately after birth. Clinical Neurophysiology, Elsevier Inc., ISSN 1388-2457, Vol. 124, Issue 7, pp. e16.

7. Adamović T., Jeličić Lj., Sovilj M., Vojnović M. (2016). Occurrences of consonants and vowels in sound links during the early prelingual period. 3rd International Scientific Conference - Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems, May 12-13, 2016; Riga. Abstracts. Latvian Language Institute of the University of Latvia. ISBN 978-9984-742-82-3;pp. 28-28.

8. Jeličić Lj., Adamović T., Vojnović M., Vujović M. (2016). Spectral analysis of lateral sigmatisms: pilot study. 3rd International Scientific Conference - Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems, May 12-13, 2016; Riga. Abstracts. Latvian Language Institute of the University of Latvia. ISBN 978-9984-742-82-3;pp. 26-26.

9. Adamović T., Jeličić Lj., Sovilj M., Vojnović M. (2016). Occurrences of consonants and vowels in sound links during the early prelingual period. 3rd International Scientific Conference - Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems, May 12-13, 2016; Riga. Abstracts. Latvian Language Institute of the University of Latvia. ISBN 978-9984-742-82-3; pp. 28-28.

10. Jeličić Lj., Adamović T., Vojnović M., Vujović M. (2016). Spectral analysis of lateral sigmatisms: pilot study. 3rd International Scientific Conference - Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems, May 12-13, 2016; Riga. Abstracts. Latvian Language Institute of the University of Latvia. ISBN 978-9984-742-82-3; pp. 26-26.

 

Monografija nacionalnog značaja

1. Adamović T. (2012). Funkcija vestibularnog čula u novorođenčeta, CUŽA-IEFPG, Draslar Partner, Beograd, ISBN 978-86-81879-35-1, str.84.

2 Selaković M., Sovilj M., Adamović T., Bojović K., Nenandović V. (2011). Protokol prevencije i lečenja poremećaja verbalne komunikacije, ponašanja i učenja dece od 0-3 godine, CUŽA-IEFPG, Beograd, ISBN 978-86-81879-31-3, str. 132.

 

Poglavlјe u knjizi ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja

1. Sovilj M., Adamović T., Subotić M. (2004). Prenatalna memorija i učenje. U knjizi: S. Jovicic, M. Sovilj (urednici). Govor i jezik, interdisciplinarna istrazivanja srpskog jezika I, IEFPG, Beograd, ISBN 86-81879-07-03, str. 271-281. 

2 Sovilj M.,  Aleksić M., Adamović T., Barlov I. (2004). Razvoj govora i segmentacija reči. U knjizi: S. Jovicic, M. Sovilj (urednici). Govor i jezik, interdisciplinarna istrazivanja srpskog jezika I, IEFPG, Beograd, ISBN 86-81879-07-03, str.115-135.  

3. Adamović T., Sovilj M., Ribarić-Jankes K: (2008) Značaj ispitivanja reaktibilnosti vestibularnog aparata novorođenčeta u audiološkoj i logopedskoj dijagnostici. U knjizi: S. Jovicic, M. Sovilj (urednici). Govor i jezik, interdisciplinarna istrazivanja srpskog jezika II, CUŽA, IEFPG, Beograd, ISBN 978-86-81879-23-8, str. 215-229. 

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja

1. Adamović T., Ribarić-Jankes K., Sovilj M. (2011). Correlation between vestibular and cochlear function in newborns, Special Education and Rehabilitation, (Eds.): Vučinić, V., FASPER-CIDD, Belgrade, ISSN 1452-7367, vol 10 (4): 551-571.

2. Adamović T., Sovilj M. (2012). Poremećaji vestibularne funkcije kod dece. Beogradska defektološka škola, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 372.76, ISSN 0354-8759, br. 54, vol 18 (3): 535-555.

3. Adamović T., Sovilj M. (2013). Auditorna disfunkcija kod dece. Beogradska defektološka škola, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 372.76, ISSN 0354-8759, br. 55, vol 19 (1): 1-20. 

4. Adamović T., Antonović O., Sovilj M. (2013). Integrisanost refleksnih obrazaca kao značajan faktor normalnog razvoja deteta. Beogradska defektološka škola, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 376.1, ISSN 0354-8759, br. 56, vol 19 (2): 333-349.

5. Adamović T., Sovilj M. (2014). Moroov refleks kao pokazatelj zrelosti  vestibularnog čula kod novorođenčadi. Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 372.76, ISSN 0354-8759, br. 58, vol 20 (1): 73-87.

6. Antonović O., Adamović T. (2014). Povezanost položaja očiju u budnom stanju i vestibulookularnog refleksa kod zdrave novorođenčadi. Beogradska defektološka škola, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 372.76, ISSN 0354-8759, br. 58, vol 20 (1): 89-105.

 

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1. Sovilj M., Jeličić Lj., Adamović T. (2005). Prenatalni slušni skrining i akustički parametri plača  novorođenčeta u funkciji predikcije govorno jezičkih poremećaja. Međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i  rehabilitacija-koraci i iskoraci, Beograd, 14-15 novembar, str. 46-47.

2. Sovilj M., Selaković M., Dobrijević Lj., Adamović T., Nenadović V. (2012). Razvoj dječijih optimalnih potencijala za učenje. III Međunarodna naučno-stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 23-24.06.2012., Zlatibor, Tematski zbornik, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF, Tuzla, ISSN 1986-9886, str. 21-41.

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

1. Sovilj M., Jeličić Lj., Adamović T. (2006). Mogućnosti prenatalne detekcije poremećaja sluha i govora, Dani defektologa zajednice Srbija i Crna Gora, Vrnjačka banja, 15-19 januar,  Knjiga apstrakata, str.7. 

2. Sovilj M., Jeličić Lj., Adamović T. (2006). Prenatalna memorija i učenje, Dani defektologa zajednice Srbija i Crna Gora, Vrnjačka banja, 15-19 januar, Knjiga apstrakata, str.8. 

 

Odbranjena doktorska disertacija

Adamović T. (2015). Korelacija nalaza vestibularnih i kohlearnih odgovora ispitanih kod dece u prelingvalnom periodu i na uzrastu od 3 do 5 godina. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.

 

Odbranjen magistarski rad

Adamović T. (2010). Ispitivanje funkcije kohlearnog i vestibularnog čula u novorodjenčeta, Magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, Beograd.

 

Učešće na projektima

2002-2004 Saradnik na projekatu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Multidisciplinarna istraživanja resursa srpskog jezika sa aplikacijama u lingvistici, defektologiji i komunikacijama”, MNTR, projekat OI 1784.

2009-2011 Saradnik na inovacionom projekatu: ,,Protokol za ranu prevenciju smetnji u razvoju govora, ponašanja i učenja dece od 0-3 godine’’, MNTR.

2011-2015 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027.

 2011-2017 Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Celularni i molekularni patogenetski mehanizmi poremećaja reprodukcije i genitalnih organa u prevenciji, dijagnostici i terapiji - potprojekat Tretmani antenatalnih hidronefroza”, MNTR, projekat 41021.

 

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes