-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Dr sci Miodrag Stokić

 

 

CV, dr Miodrag Stokić

 

Diplomirao je logopediju na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,86. Iste godine upisao doktorske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Neuronauke – Neurofiziologija sa biofizikom. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Primena nelinearnih metoda u analizi promena EEG teta ritma pri formiranju kratkoročne auditivne memorije kod ljudi“ odbranio je 24.9.2015. godine. Dana 23.2.2016. godine promovisan je u doktora bioloških nauka. Dana 29.6.2016. godine izabran je u zvanje naučnog saradnika. Od 2008. godine započeo naučnu karijeru u Centru za unapređenje životnih aktivnosti kao istraživač pripravnik u oblasti kognitivne neuronauke i govorno-jezičke patologije. Pored naučnog rada bavi se ranom detekcijom, dijagnostikom i habilitacijom dece sa poremećajima govora, jezika, ponašanja i učenja. Uža oblast interesovanja mu je primena elektrofiziologije u istraživanjima govora, jezika i memorije. Bavi se nelinearnim metodama analize EEG signala u kognitivnim procesima. Učestvovao u realizaciji tri projekta Ministarstva za nauku Republike Srbije i jednog inovacionog projekta.

Do sada je objavio 65 naučnih radova publikovanih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, monografijama i zbornicima radova. Učesnik je međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova kao predavač i kao član Organizacionog odbora (Speech and Language 2017, Beograd). Dobitnik je nagrade Defektološkog fakulteta za najboljeg studenta kao i Povelje „Miodrag Matić”. Član je Društva za neuronauke Srbije, Evropske federacije za neuronauke (FENS), Udruženja Komora logopeda Srbije.

Angažovan kao recenzent u časopisima sa SCI liste, mentor izrade doktorske disertacije (Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet), član komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet).

 

Reprezentativne reference:

- Stokić, M., Čukić-Radenković, M. (2017). Nonlinear features of EEG changes during auditory – verbal short-term memory. In A. Costa and E. Villalba (editors), Horizons in Neuroscience Research, Volume 26, Chapter 1. Nova Science Publishers, Inc. New York. ISBN 978-1-63485-928-8, pp. 1-28.

- Vujović M., Sovilj M., Jeličić Lj., Stokić M., Plećaš D., Plešinac S., Nedeljković N. (2018). Correlation between maternal anxiety, reactivity of fetal cerebral circulation to auditory stimulation, and birth outcome in normotensive and gestational hypertensive women. Developmental Psychobiology, 60(1), 15-29, DOI:10.1002/dev.21589.

- Stokić, M., Jeličić, Lj., Nenadović, V. (2016). Role of dorsolateral prefrontal cortex in anticipatory anxiety in people who stutter. In LJ. Jeličić, M. Stokić, and M. Subotić (editors), Electrophysiological correlates of functional speech-language signal processing, LAAC & IEPSP, Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-89431-15-5, Chapter 3, pp. 133-202.

- Stokić M., Milovanović D., Ljubisavljević M., Nenadović V., Čukić M. (2015). Memory load effect in auditory-verbal short-term memory task: EEG fractal and spectral analysis. Experimental Brain Research, 233(10), 3023-3038.

- Nenadović V., Stokić M. (2015). Specifičnosti komunikacijskih profila roditelja  i dece sa autističkim spektrom poremećaja, Specijalna edukacija i rehabilitacija, Vol. 14, br. 1. Str. 77-100, ISSN 1452-7367.

- Nenadovic V., Stokic M., Vukovic M., Djokovic S., Subotic M. (2014). Cognitive and electrophysiological characteristics of children with specific language impairment and subclinical epileptiform electroencephalogram. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 36(9), 981-991.

- Sovilj M., Bedričić B., Stokić M., Vujović M., Maksimović S., Bojović J., Vukić M., Savić S., Zoraja A., Portić D. (2013). Protokol za optimizaciju dečijih potencijala za učenje. Izdavač: CUŽA, IEFPG. Urednik: M.Sovilj, Beograd, ISBN 978-86-81879-43-6.

- Stevović N., Stokić M. (2012). KSAFA sistem i tehnika pasivnog izdaha kao metod u tretmanu mucanja kod dece. Izdavač: CUŽA, IEFPG. Urednik: S.Maksimović. Beograd. ISBN 978-86-81879-37-5.

- Stokić M., Nenadović V., Đoković S. (2012). Short-term verbal memory and psychophysiological response to emotion-related words in children who stutter. Specijalna edukacija i rehabilitacija, Vol. 11, br. 4. Str. 565-583, ISSN 1452-7367.

- Stokić M., Milosavljević Z., Maksimović S. (2011). Oscilatory brain dynamics during lexical          processing. Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol. 10 (1), ISSN 1452-7367, pp. 141-152.

- Stokić M., Milosavljević Z., Subotić M. (2011). Specific features of brain connectivity during silent reading in children with developmental dyslexia. Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol 10 (3), pp.479-491, ISSN 1452-7367.

 

 

Celokupan spisak objavljenih radova

Učešće na projektima

 

Publikovani radovi

 

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

1.        Nenadovic V., Stokic M., Vukovic M., Djokovic S., Subotic M. (2014). Cognitive and electrophysiological characteristics of children with specific language impairment and subclinical epileptiform electroencephalogram. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 36(9), 981-991.

2.        Vujović M., Sovilj M., Jeličić Lj., Stokić M., Plećaš D., Plešinac S., Nedeljković N. (2018). Correlation between maternal anxiety, reactivity of fetal cerebral circulation to auditory stimulation, and birth outcome in normotensive and gestational hypertensive women. Developmental Psychobiology, 60(1), 15-29, DOI:10.1002/dev.21589.

 

 

Rad u međunarodnom časopisu

1.          Stokić M., Milovanović D., Ljubisavljević M., Nenadović V., Čukić M. (2015). Memory load effect in auditory-verbal short-term memory task: EEG fractal and spectral analysis. Experimental Brain Research, 233(10): 3023-3038.

2.          Sovilj M., Radičević Z., Jeličić Lj., Stokić M., Nenadović V., Subotić M. (2017). Neurophysiological Approach to Examining Knowledge/Belief in the Prayer of an Untrained Person: A Case Study. Journal of Religion and Health, DOI 10.1007/s10943-017-0498-6.

 

Monografija od nacionalnog značaja

1.        Stevović N., Stokić M. (2012). KSAFA sistem i tehnika pasivnog izdaha kao metod u tretmanu mucanja kod dece. Izdavač: CUŽA, IEFPG. Urednik: S. Maksimović. Beograd. ISBN 978-86-81879-37-5.

2.        Sovilj M., Bedričić B., Stokić M., Vujović M., Maksimović S., Bojović J., Vukić M., Savić S., Zoraja A., Portić D. (2013). Protokol za optimizaciju dečijih potencijala za učenje. Izdavač: CUŽA, IEFPG. Urednik: M.Sovilj, Beograd, ISBN 978-86-81879-43-6.

3.        Stokić M. (2017). Nelinearne i spektralne karakteristike EEG signala tokom formiranja kratkoročne auditivne memorije. Izdavač: CUŽA, IEFPG. Urednik: S. Maksimović. Beograd. ISBN 978-86-89431-20-9

 

Poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Stokić M, Stevović N, Sovilj M (2011). Verbal memory for emotion-related words at children who stutter. SPEECH AND LANGUAGE Interdisciplinary research III, Publishers: LAAC & IEPSP, (Eds. M. Sovilj, S. Jovicic), ISBN 978-86-81879-33-7, pp. 82-104.

2. Čabarkapa N, Stokić M (2011): Comparative analysis of free word association at children with normal speech-language development and developmental dysphasia. SPEECH AND LANGUAGE Interdisciplinary research III, Publishers: LAAC & IEPSP, (Eds. M. Sovilj, S. Jovicic), ISBN 978-86-81879-33-7, pp. 47-63.

3. Djokovic S., Stokic M., Nenadovic V., Milosavljevic Z., Maksimovic S. (2010). Spectral analysis of EEG signal in verbal information processing task. Disabilities and Disorders: Phenomenology, Prevention and Treatment part II, Editors: Prof J.Kovacevic, Prof V.Vucinic, ISBN 978-86-80113-99-9,  pp. 63-82.

4.  Stokić M., Milosavljević Z., Djokovic S. (2011). Caracteristic Patterns of Brain Connectivity During Reading in Children With Developmental Dyslexia. VERBAL COMMUNICATION QUALITY Interdisciplinary Research I, Editors: S. Jovičić, M. Subotić, Publishers: LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN 978-86-81879-34-4, pp.394-409.

5. Bedričić B.,  Stokić M., Milosavljević Z., Ostojić Z., Milovanović Z., Raković D., Sovilj M., Maksimović S. (2011). Psycho-physiological correlates of non-verbal transpersonal holistic psychosomatic communication. VERBAL COMMUNICATION QUALITY Interdisciplinary Research I, Publishers: LAAC, IEPSP, Belgrade, Editors: S. Jovicic, M. Subotic, ISBN 978-86-81879-34-4, pp.410-424.

6. Stokic M., Radivojevic Z., Milovanovic D. (2013). Spectral and fractal EEG features of auditory perception and short term memory for words and non-words. VERBAL COMMUNICATION QUALITY, Interdisciplinary Research II, Publishers: LAAC, IEPSP, Belgrade, Editors: S. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, pp.478-494

7. Nenadovic V., Stokic M., Subotic M. (2013). Language and cognition in children with epilepsy and subclinical epileptiform EEG. VERBAL COMMUNICATION QUALITY, Interdisciplinary Research II, Publishers: LAAC, IEPSP, Belgrade, Editors: S. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, pp.445-461

8. Djokovic S., Stokic M., Nenadovic V., Maksimovic S., Ostojic S. (2013). Brain neuroplasticity and reorganisation of auditory cortex in people with hearing impairment. VERBAL COMMUNICATION QUALITY, Interdisciplinary Research II, Publishers: LAAC, IEPSP, Belgrade, Editors: S. Jovičić, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-46-7, pp.429-444.

9. Stokić, M., Čukić, M., Adamović, T. (2016). Electrophysiological basis of human verbal memory. In LJ. Jeličić, M. Stokić, and M. Subotić (editors), Electrophysiological correlates of functional speech-language signal processing, LAAC & IEPSP, Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-89431-15-5, Chapter 2, pp. 63-131.

10. Stokić, M., Jeličić, Lj., Nenadović, V. (2016). Role of dorsolateral prefrontal cortex in anticipatory anxiety in people who stutter. In LJ. Jeličić, M. Stokić, and M. Subotić (editors), Electrophysiological correlates of functional speech-language signal processing, LAAC & IEPSP, Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-89431-15-5, Chapter 3, pp. 133-202.

11. Jeličić, Lj., Stokić, M., Subotić, M. (2016). Electrophysiological correlates of speech and language information processing in children with verbal communication disorders. In LJ. Jeličić, M. Stokić, and M. Subotić (editors), Electrophysiological correlates of functional speech-language signal processing, LAAC & IEPSP, Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-89431-15-5, Chapter 1, pp. 1-62.

12. Stokić, M., Čukić-Radenković, M. (2017). Nonlinear features of EEG changes during auditory – verbal short-term memory. In A. Costa and E. Villalba (editors), Horizons in Neuroscience Research, Volume 26, Chapter 1. Nova Science Publishers, Inc. New York. ISBN 978-1-63485-928-8, pp. 1-28.

 

Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značaja (M18=2)

1.          Electrophysiological correlates of functional speech-language signal processing, Editors: Lj. Jeličić, M. Stokić, and M. Subotić, Publishers: LAAC & IEPSP, Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-89431-15-5, 371 pages.

 

Rad u vodećem nacionalnom časopisu

1.          Stokić M., Milosavljević Z., Maksimović S. (2011). Oscilatory brain dynamics during lexical          processing. Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol. 10 (1), ISSN 1452-7367, pp. 141-152.

2.          Stokić M., Milosavljević Z., Subotić M. (2011). Specific features of brain connectivity during silent reading in children with developmental dyslexia. Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol 10 (3), pp.479-491, ISSN 1452-7367.

3.          Stokić M., Nenadović V., Đoković S. (2012). Short-term verbal memory and psychophysiological response to emotion-related words in children who stutter. Specijalna edukacija i rehabilitacija, Vol. 11, br. 4. Str. 565-583, ISSN 1452-7367.

4.          Nenadović V., Stokić M. (2015). Specifičnosti komunikacijskih profila roditelja  i dece sa autističkim spektrom poremećaja, Specijalna edukacija i rehabilitacija, Vol. 14, br. 1. Str. 77-100, ISSN 1452-7367.

5.          Radicevic, Z., Jelicic, Lj., Bogavac, I., Stokic, M., Sovilj, M.,  Subotic, M. (2015). The changes in relation of auditory and visual input activity between hemispheres analyzed in cartographic EEG in a child with hyperactivity syndrome.  Specijalna edukacija i rehabilitacija, 14(4), 441-458, ISSN 1452-7367, doi: 10.5937/specedreh14-8622.

6.          Stanojević N., Nenadović V., Fatić S., Stokić M. (2017). Exploring factors of stress level in parents of children with autistic spectrum disorder. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 16(4), 445-463, ISSN 2406-1328, doi:10.5937/specedreh16-13861.

7.          Stanojević N., Golubović S., Panić M., Mitrović M., Stokić M. (2017). Korelacija brzine čitanja, broja grešaka i razumevanјa pročitanog kod dece mlađeg školskog uzrasta. Pedagogija, 4, 482-490.

 

Zbornici skupova nacionalnog značaja

1.     Sovilj M., Buzganović I., Stokić M., Barlov I. (2009). Govorno-jezička funkcija i njen uticaj na razvoj ličnosti.  Dijagnostičke i terapijske metode patologije glasa i govora, (urednik G. Mumović), Univerzitet u Novom sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, ISBN 978-86-912661-0-3, pp. 161-177.  

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

1. Stokić M. (2008). Biological significance of emotions in learning and memory. Early prevention in children with verbal communication disorders, proceedings, ISBN 978-86-81879-22-1, pp. 27 – 32.

2. Stokić M., Stevović N., Sovilj M. (2009). Verbal memory at children who stutter and emotion-related word semantic. Proceedings - Speech and Language 2009, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceeding, ISBN 978-86-81879-26-9, pp.134-140.

3. Đorđević V., Stevović N., Stokić M., Sovilj M. (2009). Emotional verbal expression-diagnostic implication. Proceedings - Speech and Language 2009, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceeding, ISBN 978-86-81879-26-9, pp. 79 - 84.

4. Čabarkapa N., Stokić M., Punišić S., Subotić M. (2009). A glance at speech and language from the aspect of their pathology.  Proceedings - Speech and Language 2009, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Proceeding, ISBN 978-86-81879-26-9, pp. 196 - 201.

5. Stevovic, N., Stokic, M. (2011). Psychophysiological response to positive and negative emotion-related words in short-term memory task in children who stutter. Proceedings of The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Ancient Olympia, Greece, 21-23.October 2010. ISBN: 978-86-81879-32-0, pp.63-66.

6. Stokic, M., Milosavljevic, Z., Markovic, D. (2011). Quantitative EEG correlates of verbal information processing in four-years-old child with severe auditory phoneme adiscrimination. Proceedings of The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Ancient Olympia, Greece, 21-23.October 2010. ISBN: 978-86-81879-32-0, pp. 67-71.

7. Bedričić B.,  Stokić M., Milosavljević Z., Milovanović Z., Raković D., Sovilj M., Maksimović S. (2011). Psycho-physiological correlates of novel transpersonal diagnostics and healing I. Symposium of Quantum-Informational Medicine QIM 2011: Acupuncture-Based & Consciousness-Based Holistic Approaches & Techniques, Belgrade, 23-25 September.

       http://www.qim2011.org/papers/2011_Prog_B_Oral_Papers/09_Bedricic_et_al_Symposium_Paper_2.pdf

8. Bedričić B.,  Stokić M., Milosavljević Z., Ostojić Z., Milovanović Z., Raković D., Sovilj M., Maksimović S. (2011). Psycho-physiological correlates of novel transpersonal diagnostics and healing II. Symposium of Quantum-Informational Medicine QIM 2011: Acupuncture-Based & Consciousness-Based Holistic Approaches & Techniques, Belgrade, 23-25 September.

       http://www.qim2011.org/papers/2011_Prog_B_Oral_Papers/09_Bedricic_et_al_Symposium_Paper_2.pdf

9. Stokic M., Radivojevic Z., Nenadovic V., Maksimovic S. (2013). Changes in EEG Theta rhythm peak frequency and amplitude in frontal midline cortical region during short-term auditory memory formation for words and non-words. Proceedings of the 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, 25-26. October 2013, Belgrade, Serbia, LAAC & IEPSP, Editors: M. Sovilj, M. Subotic, ISBN 978-86-81879-45-0, pp. 110-117.

10. Radicevic Z., Jelicic-Dobrijevic Lj., Stokic M., Subotic M., Stankovic-Milicevic I. (2013). Speech and language information processing obstruction in a bilingual child. Proceedings of the 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, 25-26. October 2013, Belgrade, Serbia, LAAC & IEPSP, Editors: M. Sovilj, M. Subotic, ISBN 978-86-81879-45-0, pp.171-176 .

11. Stokić, M., Nenadović, V., Čukić, M. (2015). Regional EEG complexity changes in auditory-verbal short-term memory task for words and nonwords: sample entropy analysis. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, 17-18. October,  Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 268-273.

12. Radičević,  Z., Jeličić,  Lj., Stokić, M., Nenadović, V., Sovilj, M., Subotić, M. (2015). Auditory information processing in children with specific language impairment examined by EEG cartography. SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, 17-18. October, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 354-358.

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Cabarkapa N., Miletic M., Stokic M., Nesic K. (2008). Types of free association at children with developmental disphasia in regard to children with normal speech and language development. Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Bulgaria, Sofia, 26 – 28 September, 2008. Abstract book, ISBN 978-86-81879-21-4, pp.30-31.

2. Miletic M., Cabarkapa N., Stokic M., Nesic K. (2008). Risk factors and developmental speech and language pathology. Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Bulgaria, Sofia, 26 – 28 September, 2008. Abstract book, ISBN 978-86-81879-21-4, pp.42.

3. Cabarkapa N., Punisic S., Subotic M., Nesic K., Stokic M., Miletic M. (2008). Significance of auditive perception in verbal short-term memory of dysphasic children. Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Bulgaria, Sofia, 26 – 28 September, 2008. Abstract book, ISBN 978-86-81879-21-4, pp.49-50.

4. Stokic M., Cabarkapa N., Punisic S., Subotic M., Nesic K., Miletic M. (2008). Phonemic Adiscrimination and Articulatiory Dysorders of Africates and Fricatives of Dysphasic Children Due to Deficite of Auditive Perception. Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Bulgaria, Sofia, 26 – 28 September, 2008. Abstract book, ISBN 978-86-81879-21-4, pp.63.

5. Stokic M., Milosavljevic Z., Pecenica D., Bobic B., Djokovic S., Maksimovic S., Dobrijevic Lj. (2011). EEG theta band neural networks during silent reading in children with developmental dyslexia. XX World Congress of Neurology, Marrakech, Morocco, 12-19.november 2011, Abstract book, pp. 1208. 

     http://www2.kenes.com/wcn/scientific/Documents/FinalAbstractbookOrCDRom.pdf

6. Dobrijevic Lj., Sovilj M., Ljubic A., Stokic M. (2011). The examination of fetal cerebral circulation during defined sound stimulation. XX World Congress of Neurology, Marrakech, Morocco, 12-19. november 2011, Abstract book, pp. 1196.

     http://www2.kenes.com/wcn/scientific/Documents/FinalAbstractbookOrCDRom.pdf

7. Stokic M., Milosavljevic Z., Pecenica D., Subotic M. (2012). Cortical networks complexity in EEG theta rhythm during silent reading in children with dyslexia. Clinical Neurophysiology, 123(7), e85, doi:10.1016/j.clinph.2011.11.074.

8. Radicevic Z., Dobrijevic Lj., Sovilj M., Stokic M., Ilankovic A. (2012). Dynamic comodulation phenomena of functional systems during processing of speech-language information in theta EEG rhythm. Clinical Neurophysiology, 123(7), e86, doi:10.1016/j.clinph.2011.11.078.

9. Sovilj M., Radicevic Z., Stokic M., Dobrijevic Lj. (2012). Levels of closeness achievement in networks of α1 and α2 activity during movement observation in children with autism. Clinical Neurophysiology, 123(7), e85, doi:10.1016/j.clinph.2011.11.075.

10. Radičević Z., Jeličić Dobrijević Lj., Stokić M., Sovilj M.,  Subotić M. (2013). Theta dysfunction influence on speech and language processing in α2 and β1 rhythm in children with developmental dysphasia. Clinical Neurophysiology Vol. 124:7, pp. e16-e17.

11. Bedricic B.,  Stokic M., Milosavljevic Z., Milovanovic D., Ostojic M., Rakovic D., Sovilj M., Maksimovic S. (2013). EEG correlates of non-verbal transpersonal holistic psychosomatic communication. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 25-26 October, Abstract book, ISBN 978-86-81879-44-3.

12. Nenadovic V., Stokic M.,  Djokovic   S., Radicevic Z. (2013). Language profiles of children with subclinical epileptiform EEG diagnosed with specific language impairment. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 25-26 October, Abstract book, ISBN 978-86-81879-44-3.

13. Radivojevic Z., Stokic  M., Pecenica D., Subotic M. (2013). Theta and alpha rhythm amplitude changes during auditory perception of words and non-words. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 25-26 October, Abstract book, ISBN 978-86-81879-44-3.

14. Stokic M., Cukic M., Milovanovic D., Nenadovic V. (2014). EEG complexity changes during auditory-verbal short-term memory task: fractal and spectral analysis. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, September 5th-7th 2014, Varna, Bulgaria, Abstracts, ISSN 978-954-577-976-3, pp 33-34.

15. Nenadovic V., Stokic M., Todorovic S. (2014). Delta and theta brain rhythms as a correlate of performance on the WISC in children with specific language impairment. 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, September 5th-7th 2014, Varna, Bulgaria, Abstracts, ISSN 978-954-577-976-3, pp 62-63.

16. Nenadovic V., Stokic M. (2015). Spectral Power of EEG Alpha Rhythm during Resting State in Children with Autistic Spectrum Disorder. European Psychiatry, 30 (1), pp. 602. doi:10.1016/S0924-9338(15)30481-8.

 

Novo tehničko rešenje primenjeno na nacionalnom nivou- industrijski prototip

1.     Шарић З., Суботић М., Јовичић С., Совиљ М., Чабаркапа Н., Пунишић С., Максимовић С., Билибајкић Р., Стокић М., Ђорђевић М., Савић М., Гроздић Ђ., Бузгановић И. (2012). Техничко решење-индустријски прототип: КСАФА-Д дигитални селективни амплификатордецембар 2012, рецезенти: Влада Делић, Драгана Шумарац, Београд.

 

Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument

1.     Билибајкић, Р., Савић, М., Шарић, З., Јовичић, С., Совиљ, М., Војновић, М., Чабаркапа, Н., Суботић, М., Пунишић, С., Максимовић, С., Стокић, М., Гроздић, Ђ., Ненадовић, В., Павковић, И. (2012). Tehnical solution: Логопедски Електронски Картон, децембар 2012, рецезенти: Влада Делић, Драгана Шумарац, Београд.

 

Odbranjena doktorska disertacija

Stokić M. (2015). Primena nelinearnih metoda u analizi promena EEG teta ritma pri formiranju kratkoročne auditivne memorije kod ljudi. Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet.

 

Učešće na projektima

2008-2010               Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „E-medicine sistem za procenu kvaliteta sluha”, MNTR, projekat 13011.

2012                        Saradnik na inovacionom projektu „Protokol za optimizaciju dečijih potencijala za učenje“, MNTR, projekat 451-03-2372 IP Tip 1/102

2011-                      Saradnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027.

2011-                      Saradnik na projektu iz oblasti tehnološkog razvoja: „E-logoped”, MNTR, projekat 32032.

 

 

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes