-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

Dr sci Ivana Pavković

Diplomirala je 1995. na Defektološkom fakultetu u Beogradu, magistrirala na  Defektološkom fakultetu u Beogradu 2000. godine, na doktorskim studijama je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju  u Be-ogradu . Radnu, istraživačku i naučnu karijeru u oblasti sluha, govora i jezika započela je u  “ Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora” u Beogradu. Svoje naučno interesovanje je fokusirala  na multidisciplinarno istraživanje u oblasti patologije sluha i govora, evaluaciju porodice deteta ostećenog sluha, inkluziju dece sa oštećenim sluhom, metaboličkim problemima uslovljenim hiper senzibilnošću dece na gluten i kazein ( u okviru  ove oblasti završeni kursevi i obuke:“Biološke osnove razvojnih poremećaja“; “Specijalističke tehnike za merenje senzorne integracije- Ayres Therapie-SIAT“; „Hiperkinetski poremećaj / ADHD:od dijagnoze do terapije“; „Biological treatments for autism and ADHD”; ” Hands-on verbal behavior workshop”; “How can we help children with developmental disabilities“; „Primena vizuelnih sredstava u struktuiranoj situaciji učenja kod dece, adolescenata i odraslih  sa autističnim spektrom“-program je odobren od Zavoda za unapređivanje, obrazovanje i vaspitanje, ”Enigmatski svet čula”-akreditovani program od strane Ministarstva za rad i isocijalnu politiku); “Poremećaji  glasa i govora neurogene patologije”-Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Institut za neurologiju KCS  . 

Od 2003. godine izabrana je u zvanje istrazivac saradnik, a od 2010 god. član je upravnog odbora Udruženja surdoaudiologa Srbije.

 

 

Reprezentativne reference: 

1. Pavkovic I. (2003). Porodica i dete oštećenog sluha, Zadužbina Andrejević, Beograd.

2. Pavković I., Aleksić M., Sovilj M. (2005). Kvantitativna analiza izolovanih vokala kod novorođenčadi od prvog do šestog meseca, Govor i jezik fundamentalni i primenjeni aspekti jezika i govora, urednici: S Jovičić., M Sovilj, ISBN 86-81879-08-1, str 162-164.

3. Kovačević V., Pavković I. (2006). Uloga auditivnog trninga u govornoj produkciji dece oštećenog sluha. Socijalna misao, 52, ISSN 0354-401X,  Beograd, str.143-155.

4. Kovačević J., Pavković I. (2008). Dužina surdološkog tretmana i školski uspeh učenika  oštećenog sluha u redovnoj školi, zbornik radova: U susret inkluziji –dileme u teoriji i praksi, Defektološki fakultet, Fakultet za specijalnu reedukaciju i habilitaciju, prof.Dobrivoje Radovanović i grupa autora , ISBN 987-86-80113-71-5, str. 335-345, Beograd 2008. 

5. Pavkovic I., Adamovic T. (2011). The Views and the Problems of Hearing and Hearing Impaired Students in Mastering the Serbian Language, Verbal Communication Quality-Interdisciplinary Research, (EDS): S Jovicic, M Subotic, ISBN 978-86-81879-34-4, LAAC, EEPSP, Belgrade pp 317-334.

6. Pavković I., Kovacević J. (2012). Inkluzivno obrazovanje, stavovi, nastavnika i roditeljau inkluzivnom obrazovanju. Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 372.76, br.54, vol. 18 (3) :str  467-485.

7. Pavkovic I., Kovacevic J. (2013).Verbal expression and school subjects monitoring in hearing impaired children who are enrolled in regular school system,  Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research Editors: S Jovicic, M Subotic ISBN 978-86-81879-46-7 LAAC, IEPSP.pp. 336-351

 

Celokupan spisak objavljenih radova - link

Učešće na projektima - link

 

Publikovani radovi 

Monografska studija/poglavlјe u knjizi  ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja 

1. Pavkovic I., Adamovic T.(2011). The Views and the Problems of Hearing and Hearing Impaired Students in Master

ing the Serbian Language, Verbal Communication Quality-Interdisciplinary Research, (EDS): S Jovicic., M Subotic., 

ISBN 978-86-81879-34-4, LAAC, EEPSP, Belgrade pp 317-334.

2. Pavkovic I., Kovacevic J. (2013).Verbal expression and school subjects monitoring in hearing impaired children who are enrolled in regular school system, Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research Editors: S.T Jovicic, M.Subotic ISBN 978-86-81879-46-7 LAAC, IEPSP. pp. 336-351.

3. Sovilj M., Pavković I., Bobić-Gece B. (2016) Diagnosis and biological interventions in children with autism spectrum disorders and with different types of verbal communication disorders. Treatment of verbal communication disorders in children with combined pathology, edited by:S.Punišić, S.Maksimović, V.Nenadović LAAK&IESP, Belgrade Belgrade, pp. 135-196.

4. Pavković I., Jeličić LJ., Panić, M. (2016) Monitoring of school succes and social integration of deaf children after the treatment. Treatment of verbal communication disorders in children with combined pathology, edited by:S.Punišić, S.Maksimović, V.Nenadović LAAK&IESP, Belgrade Belgrade, pp. 313-363

 

Radovi na međunarodnom skupu 

1. Selaković M., Pavković I., Marković D. (2008). Analysis and Treatment  of Impaired Biological Parameters Discovered at Children with Impaired Verbal communication, Early prevention in Children with verbal Communication Disorders, prosiding,  editors: M Sovilj., V Bojanova., M Skanavis., S Pantelić.,Belgrade,Sofia,Patra, ISBN 978-86-81879-22-1 pp 73-77.

2. Pavković I., Kovačević J. (2008). Speech-language Development of deaf and Hard of Hearing Children in a Regular school, Early prevention in Children with verbal Communication Disorders, prosiding, editors: M Sovilj., V Bojanova, M Skanavis., S Pantelić., Belgrade, Sofia, Patra, pp 133-142 ISBN 978-86-81879-22-1.

3. Pavković I., Kovačević J. (2009) Effect of audiolingvistic treatment on language development and quality of free associations of  hearnig impaired children ,Speech And Language Interdisiciplinary Research III, Editors: S.T Jovičić., M Sovilj.,ISBN 978-86-81879-27-6 pp 306-326, Beograd 2009.

4. Selaković M., Bojović K., Pavković I. (2009). Oxidative stress and pervaseve development disorders-case study, Speech And Language Interdisiciplinary Research III, Editors: S.T Jovičić., M Sovilj., ISBN 978-86-81879-27-6 pp 386-399, Beograd 2009.

5. Pavković I., Kovačević J. (2009). Length of surdological treatment and language development of hearing impaired children in regular school, Speech And Language 2009 Interdisiciplinary Research III, Editors: S.T Jovičić., M Sovilj., ISBN 978-86-81879-26-9 , pp 226-232.

6. Pavković I., Kovačević J. (2009). Length of surdological treatment and association of hearing impaired children in regular school ,Speech And Language 2009 Interdisiciplinary Research III, Editors: S.T Jovičić., M Sovilj., ISBN 978-86-81879-26-9 pp 220-226.

7. Selaković M., Bojović K., Pavković I. (2009).  Analysis and Treatment  of Disturbed biological parameters detected in children with verbal communication disorders ,Speech And Language 2009 Interdisiciplinary Research III, Editors: S.T Jovičić., M Sovilj., ISBN 978-86-81879-26-9 pp 173-186.

8. Pavkovic I., Kovacevic J. (2011). Attitudes of Hearing Impaired and Hearing Studies to mathemativs Course, Third European Congress on Early Preventation, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disordes.Ancient Olympia, Grecce, oktober 21,22,23 2010. Proceedings ISBN 978-86-81879-32-0, pp.108-110.

9. Pavkovic I., Kovacevic J. (2011). Problems in Teaching Serbian language Courses to hearing imparied and Deaf children Third European Congress on Early Preventation, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disordes.Ancient Olympia, Grecce, oktober 21, 22, 23 2010. Proceedings ISBN 978-86-81879-32-0, pp.105-108.

10. Pavkovic I. (2013). Problems of children in shool, Proceedings SPEECH AND LANGUAGE 2013, 4th International Conference on Fundamental  and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade 25-26 october, 2013,pag 328-334, ISBN 978-86-8187972, pp 336-351.

11. Pavkovic I., Kovačevic J. (2014). The causes of school failures with deaf pupils in mainstream school , 4th Intertioal Congress on Early Prevention in Children with Verbal Commuunication Disorders, Print:  Konstantin Preslavsky,Varna, Bulgaria, september, 5-7, 2014. ISBN 978-619-201-063-8, pp 229-233

12. Pavkovic I. (2014). Inclusive education, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Commuunication Disorders, Print: Konstantin Preslavsky,Varna, Bulgaria, september, 5-7, 2014. ISBN 978-619-201-063-8, pp 234-237

13. Pavkovic I. (2015). Level of acquisition of science typical and hearing impaired students SPEECH AND LAN-GUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Bel-grade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 295-300.

14. Pavkovic I. (2003). Porodica i dete oštećenog sluha, Zadužbina Andrejević, Beograd.

15. Pavkovic I. (2003). Vidovi komunikacije roditelja sa slušno oštećenim detetom, Govor i jezik, Beograd, str.576-580.

16. Pavković I., Aleksić M., Sovilj M. (2005). Kvantitativna analiza izolovanih vokala kod novorođenčadi od prvog do šestog meseca , Govor i jezik fundamentalni i primenjeni aspekti jezika i govora,  urednici: S. Jovičić, M.Sovilj ISBN 86-81879-08-1, str 162-164.

17. Selaković M., Pavković I., Nenadović V. (2007). Govorna patologija i biološke intervencije u sklopu psihijatrije razvojnog doba, Poremećaji verbalne komunikacije;prevencija,dijagnostika i tretman, urednik M.Sovilj, ISBN978-86-81879-16-0,  str 138-164 Beograd 2007.

18. Pavković I., Kovačevič J.(2007). Odnos školskog uspeha i govorno-jezičke razvijenosti dece oštećenog sluha u redovnoj školi, Poremećaji verbalne komunikacije;prevencija,dijagnostika i tretman, urednik M Sovilj, ISBN978-86-81879-16-0,  str 399-417 Beograd 2007

19. Pavković I., Kovačevič J. (2007). Efekti rezultata na testu slobodnih asocijacija i školskog uspeha čujućih i slušno oštećenih učenika u redovnoj školi Poremećaji verbalne komunikacije;prevencija,dijagnostika i tretman, urednik M.Sovilj, ISBN978-86-81879-16-0,  str 399-417 Beograd 2007.

20. Kovačević J., Pavković I. (2008).  Dužina surdološkog tretmana i školski uspeh učenika  oštećenog sluha u redovnoj školi, zbornik radova: U susret inkluziji –dileme u teoriji i praksi, Defektološki fakultet, Fakultet za specijalnu reedukaciju i habilitaciju, prof.Dobrivoje Radovanović i frupa autora , ISBN 987-86-80113-71-5, str. 335-345, Beograd 2008.

21. Pavković I., Kovačević J. (2008). Govorno-jezička razvijenost gluve dece  u redovnoj školi, Govor i jezik; interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika II, urednici:S.T. Jovičić,M.Sovilj. ISBN 978-86-81879-23-8,str18-36, Beograd 2008.

22. Selaković M., Pavković I., Marković D. (2008).Analiza i tretman poremećenih bioloških parametara ustanovljenih kod dece sa poremećajem verbalne komunikacije, Govor i jezik; interdisciplinarna istraživanja srpskog jezika II,urednici:S.T Jovičić., M Sovilj., ISBN 978-86-81879-23-8,str 230-245, Beograd 2008.

23. Pavković I., Selaković M., Nenadović V. (2008).” Speech Patology as a Result of Metabolic Disurbance”, Verbal communication disorders prevention, detection ,treatment, editors: SoviljM,Skanavis,M. ISBN 978-960-930497 (P.A.L.O) ,ISBN 978-86-81879-19-1 (IEPSP),pp 173-183.

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Pavković I. (1998). Prva reakcija roditelja na saznanje da dete ima oštećen sluh, I Stručno-naučni kongres Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa međunarodnim učešćem, Zbornik rezimea , str.48.

2. Pavković I., Jeličić Lj. (2000). The audio-linguistic treatment and its role in speech communication of hearing impaired children, Third International exhibition and congres on rehabilitation, Rehab (2000) 26-28 march, 2000 Dubai United Arab Emirates, apstract Book, str.10.

3. Kovačević J., Pavković I. (2006).  The relation of family to it s hearing impairment children,  str 149,NHS 2006 Beyond NHS Infant and Childhood Hearing in Sciance and Clinical Practice,May31-june 3, 2006, Villa Erba-Como Lake-Italy.

4. Kovačević J., Radičević Z., Mitić M., Pavković I. .(2007). Comparative Results of Mapped Elektrical Brain activity and Neurofeedback in Speech and language Impaired Children,  9th European Conference for the Advancement of Assistive Tehnology in Europe, AAATE 2007, San Sebastian,SPAIN.

5. Pavkovic I., Kovacevic J. (2010). Problems in teaching Serbian language courses to hearing impaired and deaf children, 3rd European congress on early prevention, detection anddiagnostics of verbal communication disorders, Olympia Greece, P.A.L.O, Patra, abstrac, pp. 15.

6. Pavkovic I., Kovacevic J. (2010). Attitudes of hearing impaired students and hearing students to mathematics cours, 3rd European congress on early prevention, detection anddiagnostics of verbal communication disorders, Olympia Greece, P.A.L.O, Patra, abstrac, pp. 82.

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja

1. Pavković I., Kovačević J. (2006). Uspeh gluvih učenika u redovnoj školi, Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 372.76. časopisbr 3. Str. 25-37.

2. Kovačević V., Pavković I. (2006). Uloga auditivnog trninga u govornoj produkciji dece oštećenog sluha Socijalna Misao 52, ISSN 0354-401X,  Beograd, str.143-155.

3. Pavković I. Kovačević,V. (2007) Uticaj kazne na vaspitanje dece oštećenog sluha, Socijalna Misao 53,ISSN 0354-401X, str.77-83, Beograd.

4. Sovilj M., Adamovic T., Stevovic N., Barlov I., Jelicic Lj., Vujovic M., Pavkovic I., Aleksic M. (2007). Procedures of Diagnostics and Early Stimulative Treatment in the Prelingual Period. Int. J. Prenatal and Perinatal Phychology and Medicine, ISSN 0943-5417, Vol.19, (3-4) : 159-169

5. Pavković I., Kovačević J. (2012). Inkluzivno obrazovanje, stavovi, nastavnika i roditelja u inkluzivnom obrazovanju. Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, UDK 372.76, br.54, vol. 18 (3), str. 467-485.

6. Pavković I. (2013) Stavovi roditelja i okoline prema gluvom detetu, Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Savez defektologa Srbija i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd,br 55, vol 19 (1), str. 67-81.

7. Pavković I., Selaković M. (2013). Biološke analize kod dece sa problemima u govorno-jezičkom razvoju, Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, br.56, vol. 19 (2), str, 197-363.

8. Pavković I. (2014). Vaspitno- obrazovni problemi i uzroci školskog neuspeha kod gluvih i nagluvih učenika, Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, Savez defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, br.60, vol. 20 (3), str, 533-551.

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

1. Pavković I. (2000). Mišljenje roditelja o stavovima okoline prema detetu oštećenog sluha, Dani defektologa, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea , str.20.

2. Pavković I. (2004). Uticaj oštećenja sluha na brak i bračne odnose, Dani defektologa, Vrnjačka banja,Zbornik rezimea str.27.

3. Pavković I., Kovačević V. (2006). Stavovi roditelja dece oštećenog sluha prema kazni i vaspitanju, Dani defektologa januar 15-19 2006, Zbornik rezimea ,ISBN 86-84765-09-5, str 22, Beograd 2006.

4. Pavković I., Kovačević J. Obrazovno postignuće dece oštećenog sluha Dani defektologa, Vrnjačka banja,Zbornik rezimea ISBN 86-84765-09-5, str.65, Beograd 2008.

5. Pavković I., Kovačević J. (2008). Nivo usvojenosti nastavnih sadržaja iz fizike učenika oštećenog sluha u redovnoj školi, Dani defektologa, Vrnjačka Banja, Zbornik rezimea ISBN 86-84765-09-5, str.92, Beograd 2008.

 

Odbranjen magistarski rad

Pavković I. (2000). „Evaluacija porodice deteta oštećenog sluha“ Defektološki fakultet, Beograd

 

Odbranjena doktorska disertacija

Pavković,I. (2016)  „Evaluacija uspeha učenika oštećenog sluha u redovnoj školi“ , Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Beograd .

 

Učešće na projektima

 

Učešće na naučnim projektima Ministarstva za nauku,Republike Srbije:

2002-2005 „Multi disciplinarna istraživanja govorno-jezičkih resursa srpskog jezika sa aplikacijama u lingvisti-ci,defektologiji i komunikacijama” (QI 1784), rukovodilac projekta prof. Dr Slobodan Jоvičić.

2006-2010 „Interdisciplinarna istraživanja govorno-jezičkih resursa srpskog jezika”, rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Jovičić.

2011-2017 „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027.

2011 - 2017 „E logoped“ (TP 32032) 

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes