-

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT

mr sci Bojana Bobić Gece

Rođena 1983. u Pančevu, završila Gimnaziju “Uroš Predić” u Pančevu, diplomirala 2008. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu, smer logopedija.  Doktorske studije upisala 2009. godine na Biološkom fakultetu, modul genetika. Radnu, naučnu i istraživačku karijeru u oblasti govora i jezika započela u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu 2008. godine, gde radi i danas. Od 2010. radi u IEFPG Centru za poremećaj govora, ponašanja i učenja u Pančevu. Bavi se ranom detekcijom, dijagnostikom, habilitacijom i rehabilitacijom dece sa poremećajima u razvoju sluha, govora, jezika, ponašanja i učenja. Od 2011., kao istraživač- pripravnik, učesnik je u realizaciji  projekta „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027.  Do sada ima objavljene naučne i stručne radove iz oblasti govora i jezika, kao i uticaja genetike na govorno-jezičku patologiju.   

 

Reprezentativne reference:

-Sovilj M, Pavković I, Bobić Gece B. (2016) Diagnosis and biological interventions in children with autism spectrum disorders and with different types of verbal communication disorders, Treatment of Verbal Communication Disorders in Children With Combined Pathology, Edited by: Punišić S, Maksimović S, Nenadović V, ISBN: 978-86-89431-13-1, LAAC & IEPSP, Belgrade :135-196

-Bobic Gece B., Jelicic Lj. (2015). Autism and gastrointestinal disorder. Speech and language 2015. 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 314-319.

-Bobic Gece B., Jelicic Dobrijevic Lj. (2015). Prenatal maternal stress as risk factor in children with autism spectrum disorder. PTPPPA 2015. 1st International  Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, Proceedings, Belgrade, ISBN 978-86-89431-05-6, pp.268-274.

-Buzganović I., Bobic Gece B., Čabarkapa N. (2013). Verbal memory in children with reading disabilities, 15th International Congress of ESCAP, Dublin, Ireland, European Child and Adolescent Psychiatry, DOI 10.1007/s00787-013-0426-6, Springer Medizin. Vol. 22. Supplement 2. pp 282

-Cabarkapa N., Buzganovic I., Bobic-Gece B. (2012). The influence of prenatal and perinatal risk factors on speech and language development, 20th World Congress of the IACAPAP, Brain, Mind and Development, July 21-25, Paris, France, Abstract book, pp 79.

-Buzganovic I., Bobic-Gece B., Cabarkapa N., ( 2012). Genetic aspects of dyslexia, 20th World Congress of the IACAPAP, Brain, Mind and Development, July 21-25, Paris, France, Abstract book, pp 81.

-Bobić Gece B., Buzganović I. (2012). Disleksija i geni. III međunarodna naučno – stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Tematski zbornik, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF-Tuzla,, ISSN 1986-9886, Zlatibor, str. 385 – 390, 9-10 jun 2012.

-Bobic B., Buzganovic I. (2011). Learning disabilities. Proceedings of The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Ancient Olympia, Greece, 21-23.October 2010. ISBN: 978-86-81879-32-0, pp 85 – 88

-Buzganovic I., Bobic Gece B. (2011). Molecular genetics of dyslexia. Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, Editors: S. Jovičić, M. Subotić, LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN:978-86-81879-34-4, pp.446-464.

-Nenadović V., Pečenica D., Bobić Gece B. (2011). Mirror neuron system disfunction in children with autism spectrum disorders. Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, Editors: S. Jovičić, M. Subotić, LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN:978-86-81879-34-4, pp.377-394

 

Publikovani radovi:

 

Monografska studija/poglavlјe u knjizi  ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Sovilj M, Pavković I, Bobić Gece B. (2016) Diagnosis and biological interventions in children with autism spectrum disorders and with different types of verbal communication disorders, Treatment of Verbal Communication Disorders in Children With Combined Pathology, Edited by: Punišić S, Maksimović S, Nenadović V, ISBN: 978-86-89431-13-1, LAAC & IEPSP, Belgrade :135-196

2. Nenadović V., Pečenica D., Bobić Gece B. (2011). Mirror neuron system disfunction in children with autism spectrum disorders. Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, Editors: S. Jovičić, M. Subotić, LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN:978-86-81879-34-4, pp.377-394.

3. Buzganovic I., Bobic Gece B. (2011). Molecular genetics of dyslexia. Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, Editors: S. Jovičić, M. Subotić, LAAC, IEPSP, Belgrade, ISBN:978-86-81879-34-4, pp.446-464.

 

Radovi na međunarodnom skupu

1. Bobic B., Buzganovic I. (2011). Learning disabilities. Proceedings of The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Ancient Olympia, Greece, 21-23.October 2010. ISBN: 978-86-81879-32-0, pp 85 – 88.

2. Bobić Gece, B., Buzganović, I. (2012) Disleksija i geni. III međunarodna naučno – stručna konferencija – Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Tematski zbornik, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih; ERF-Tuzla,, ISSN 1986-9886, Zlatibor, str. 385 – 390, 9-10 jun 2012.

3. Buzganović I., Bobić Gece B. (2013) Basic competencies in genetics for speech language pathologist. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language: SPEECH AND LANGUAGE 2013, Editors: M. Sovilj, M. Subotić, ISBN 978-86-81879-44-3, Belgrade, Serbia, pp. S5.6.

4. Bobic Gece B., Jelicic Dobrijevic Lj. (2015). Prenatal maternal stress as risk factor in children with autism spectrum disorder. PTPPPA 2015. 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal and Postnatal Aspects, Proceedings, Belgrade, ISBN 978-86-89431-05-6, pp.268-274.

5. Bobic Gece B., Jelicic Lj. (2015). Autism and gastrointestinal disorder. Speech and language 2015. 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, ISBN: 978-86-89431-07-0, pp. 314-319.

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Nenadović V., Bobić-Gece B., Bedričić B., Djoković S., Maksimović S. (2011). Low alpha band power changes during hand movement and movement as a still picture observation in children with autism, XI International Symposium of Clinical Neurophysiology, November 4th - 5th, 2011, Belgrade, Serbia. Book of abstracts, Ed: Ž. Martinović, ISBN 978-86-901989, Udruženje za kliničku neurofiziologiju SCG, pp. 58. 

2. Buzganovic I., Bobic-Gece B., Cabarkapa N., ( 2012) Genetic aspects of dyslexia, 20th World Congress of the IACAPAP, Brain, Mind and Development, July 21-25, Paris, France, Abstract book, pp 81.

3. Cabarkapa N., Buzganovic I., Bobic-Gece B. (2012), The influence of prenatal and perinatal risk factors on speech and language development, 20th World Congress of the IACAPAP, Brain, Mind and Development, July 21-25, Paris, France, Abstract book, pp 79.

4. Buzganović I., Bobić Gece B., Cabarkapa N. ( 2013 ), Verbal memory in children with reading disabilities, 15th International Congress of ESCAP, Dublin, Ireland. European Child and Adolescent Psychiatry, DOI 10.1007/s00787-013-0426-6, Springer Medizin. Vol. 22. Supplement 2. pp 282.

5. Nenadović V., Bobić-Gece B., Bedričić B., Djoković S., Maksimović S., Low alpha band power changes during hand movement and movement as a still picture observation in children with autism, Clinical Neurophysiology, Elsevier Ireland Ltd., Vol. 123, No. 7 (2012), pp. 84-85, ISSN 1388-2457, http://www.sciencedirect.com/science/journal/13882457/123/7.

 

Učešće na projektima:

2011-2015 Istraživač-pripravnik na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja: „Interdisciplinarna istraživanja kvaliteta verbalne komunikacije”, MNTR, projekat 178027.

 

Adresa

CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI

Gospodar Jovanova 35, Beograd
tel +381 11 3208 550 ; fax +381 11 2624 168
office@add-for-life.com

Free Joomla! template by Age Themes